Jaarverslag de Welle Hellendoorn 2016

Inleiding

Leuk dat u meer te weten wil komen over de resultaten van De Welle, gemeente Hellendoorn.

In 2016 zijn we verhuisd. Een dergelijk manoeuvre heeft altijd meer impact dan vooraf verwacht. Niettemin zijn we tot goede resultaten gekomen. Uit de verslaggeving kunt u opmaken dat De Welle alert en flexibel kan reageren. Zo is, in overleg met de gemeente, het Taalpunt opgepakt. Hiervan was bij de opmaak van de planning nog geen sprake. Hetzelfde geldt voor de investering van het jongerenwerk in Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs en de opzet van HellendoornDoet!.

De Welle heeft ook in 2016 nadrukkelijk de verbinding gezocht; verbinding met deelnemers, vrijwilligers en partners. Uit het jaarverslag zal dit ook blijken. Hierbij neemt de gemeente Hellendoorn een bijzondere positie in. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau is er sprake van een goede afstemming, een vertrouwde relatie en een fijne samenwerking.

Binnen het Wijkgericht werken hebben we ingezet op de VIA teams. Teams, die met name zijn gericht op preventie. In 2016 is de aanzet gegeven voor een doorontwikkeling. Hierbij worden preventie en werken vanuit Eigen Kracht nauwer afgestemd op zorg vanuit de eerste en tweede lijn. Hiervoor is gekozen om instroom in de zorg te kunnen voorkomen.

In 2016 is ook de aanzet gegeven voor een vorm van dagbesteding voor ouderen en mensen met een beperking in samenwerking met de zorgorganisatie.

De in de planning opgenomen resultaten hebben we, in sommige gevallen, ruimschoots gehaald en daar zijn we trots op. We beseffen echter maar al te goed dat we deze resultaten alleen hebben kunnen halen door de inzet van een enorme groep gemotiveerde vrijwilligers.

Gerard Beukers

Directeur Stichting De Welle

Domein 1 Samenleven in wijk en buurt

Buurtwerk bindt, stimuleert en faciliteert. Daarom hecht Stichting De Welle veel waarde aan een goede organisatie van het buurtwerk. Het doel is tweeledig: bijdragen aan het welzijn van bewoners en aan de sociale kwaliteit van buurten. Dit doet de stichting volgens de bakens van Welzijn Nieuwe Stijl.

Wijkgericht werken

De samenwerkende partners op dit gebied zijn:

 • De Woningstichting
 • ZorgAccent
 • Gemeente Hellendoorn
 • Algemeen Maatschappelijk Werk
 • Carint Reggeland
 • Evenmens; en
 • Stichting De Welle.

De gemeente Hellendoorn is opgedeeld in vijf woonservicegebieden
. In deze gebieden zijn VIA teams aan het werk (Buurt aan Zet). De VIA teams pikken signalen uit de samenleving op en zoeken dan naar een oplossing, zo mogelijk samen met buurtbewoners. Hierdoor worden bewoners snel geholpen met bestaande voorzieningen. We zijn inmiddels bijna vijf jaar verder en daardoor weten de samenwerkende partners elkaar snel te vinden. Gestructureerd overleg is dan ook minder noodzakelijk. Mede daarom is de werkwijze bijgesteld.

Woonservicegebied Nijverdal Noord, Wilhelminawijk en Hulsen

 • Signalen
  Er zijn 8 signalen binnengekomen over buren- en jongerenoverlast en dealen. We hebben gewerkt aan de versterking van de sociale structuur, waardoor er meer activiteiten plaatsvinden.
 • Kulturhus
  Het wijkteam van Aveleijn (7 personen) werkt 3 dagen in de week. Er zijn doorlopend activiteiten met gemiddeld 10 deelnemers zoals:
  • Schilderen
  • Haakcafé
  • Samen Eten; en
  • WeeWeeCafee.

De laatstgenoemde is een groot succes met gemiddeld 30 bezoekers per maand. Het bedrijfsleven is betrokken bij werkzoekenden en 3 deelnemers hebben inmiddels een baan gevonden. Het WeeWeeCafee heeft momenteel ruim 80 personen die op verschillende manieren geïnteresseerd zijn. Door onze ondersteuning is het bestuur geïnspireerd tot de opzet van tal van activiteiten.

Woonservicegebied Hellendoorn, Hancate, Egede, Eelen en Rhaan

 • Signalen
  Er zijn 3 signalen binnengekomen over burenruzie en begeleid wonen.
 • Noaberhuus
  We hebben ingezet op versterking van de sociale programmering in het Noaberhuus. Vrijwilligers zijn ondersteund bij activiteiten zoals:
  • Schilderen
  • Bloemschikken
  • Creatief; en
  • Samen Eten.
 • Bewoners van het seniorencomplex Blenkeborgh ondersteunen we bij de opzet van activiteiten. Omdat er meer ‘reuring’ is, nemen ook de activiteiten toe. Hierdoor raken meer mensen betrokken.

Woonservicegebied Haarle

Er is vooral inhoudelijk gesproken over de werkvelden en de invulling van het VIA team.

Woonservicegebied Nijverdal Zuid

 • Signalen
  Het VIA team besprak 10 signalen. Met participanten van het VIA team zijn 50 kaarten uitgedeeld in de wijken om met inwoners aan de praat te komen. In de gesprekken gaven inwoners aan wat er in de buurt leeft en wat er zo nodig opgepakt kan worden.
 • Wijkgebouw Groot Lochter
  In en rondom het wijkgebouw Groot Lochter werken 5 cliënten van Aveleijn 3 dagen in de week.
 • ABC-Project
  We hebben de schietvereniging LSVN ondersteund bij het openzetten van hun gebouw voor de buurt.
 • Wijkvereniging Brake
  Wijkvereniging De Brake is bijgestaan bij het opzetten van kinderactiviteiten. Dit support bleek een schot in de roos. De activiteiten lopen nu zonder ondersteuning van ons.

Woonservicegebied Marle, Daarle en Daarlerveen

 • Signalen
  Het VIA team kwam 8 keer bijeen om signalen rond verslaving en overtollig drankgebruik te bespreken. De kerken gaan dit samen met het jongerenwerk oppakken.

Het Wijkenoverleg

Het Wijkenoverleg is gericht op de bevordering van de leefbaarheid in de wijken en is geïntegreerd in het gebiedsgericht werken. Dit overleg heeft in het voorjaar plaatsgevonden bij de Brake.

Wijkschouw

De werkgroepen Groen en Veilig hebben het afgelopen jaar een wijkschouw gehouden. Er liepen bewoners, afgevaardigden van de woningstichting, de wijkagent en raadsleden van alle partijen mee.

Tijdens deze wijkschouw zijn buurtbewoners met de verschillende partijen in gesprek gekomen en zijn er initiatieven opgepakt. Hierin is een goede samenwerking tussen de wijkverenigingen en buurtbewoners tot stand gekomen. De wijkschouw was in de wijken:

 1. De Brake
 2. 'n Oaln Diek
 3. Groot Lochter
 4. Noetsele
 5. De Blokken

Ad c)

 • In Groot Lochter werd geconstateerd dat het onderhoud van het groen beter is geworden, wat de leefbaarheid bevordert. Dit onderhoud is deels door de gemeente en deels door 20 buurtbewoners opgepakt.
 • We werken samen met ‘Aveleijn’ in het tuinenproject bij ouderen en gehandicapten. Een groep van 4 deelnemers van Áveleijn gaat samen met een professionele begeleider in Nijverdal en Hellendoorn klein onderhoud van deze tuinen doen. Voor het gereedschap is een subsidie ontvangen van de stichting SOS.

Hulpvragen

In het afgelopen jaar zijn 60 hulpvragen beantwoord. Hierdoor ontstaan nieuwe contacten en begrip voor elkaar.

Vragen uit samenleving

Dit jaar zijn er circa 15 vragen vanuit de samenleving binnengekomen van wijkbesturen over het opzetten van activiteiten en het werven van vrijwilligers. Ook individuele burgers wisten ons te vinden met vragen over bijvoorbeeld het Dorpsbudget Nijverdal. Daarnaast is er voorlichting gegeven aan vrouwenorganisaties over De Welle en Buurt aan Zet!

VluchtelingenWerk

Bij VluchtelingenWerk Nijverdal-Hellendoorn werken ongeveer 60 vrijwilligers. Het doel van onze organisatie is de zelfredzaamheid van de cliënten te bevorderen. We werken met negen taakgroepen.

Statushouders

 • In 2016 zijn er 84 statushouders gehuisvest. Dit gaat in nauwe samenwerking met de gemeente en de woningstichting.
 • Alle statushouders hebben een ‘Intakegesprek algemeen en inburgering’ gehad.
 • Ze worden gedurende drie jaar begeleid op maatschappelijk, juridisch en inburgeringsgebied.
 • De toestroom in 2016 is verviervoudigd ten opzichte van een aantal jaren daarvoor.
 • De coördinatie van de vrijwilligers en cliënten ligt in handen van een betaalde kracht.
 • In totaal waren er 58 vrijwilligers actief.
Contactmomenten:
Juridische begeleiding 243 momenten
Maatschappelijke begeleiding 2418 momenten
Wet Inburgering 510 momenten

Juridische taakgroep

Bij de juridische taakgroep (rechtsbescherming) is een lichte daling te zien ten opzichte van 2015 (15%). Vorig jaar hadden we te maken met een groot aantal gezinsherenigingen, dat een stijging van 50% liet zien ten opzichte van 2014. Dit komt doordat de procedures steeds verlengd worden en er dus vooralsnog weinig vooruitgang zit in de gezinsherenigingen.

Maatschappelijke begeleiding

In de maatschappelijke begeleiding is een stijging van ruim 13% te zien ten opzichte van 2015 (vorig jaar was de stijging 17%).

Trajectbegeleiding

Voor de trajectbegeleiding bij de Wet Inburgering zien we een stijging van 37%. Dit komt door de verhoogde taakstelling en intensiviteit van de begeleiding. Het doel hierachter is, dat door continue en kwalitatieve begeleiding te bieden gedurende de inburgering de kans op vroegtijdige uitval kleiner is en hierdoor beter zicht is op stijging op de participatieladder.

 • De schatting van het aantal contactmomenten (2.000) is ruimschoots overtroffen.

De aanpak trajectbegeleiding bij de Wet Inburgering is als ‘goed voorbeeld’ uitgelicht door Sociaal Werk Nederland. VluchtelingenWerk N/H heeft alle inburgeringsplichtigen in beeld en de voortgang wordt nauwlettend gemonitord. Er is een plan geschreven om de extra toestroom van vluchtelingen op te vangen met het huidige corps vrijwilligers. Enkele wijzigingen hierop zijn:

 • meer inzet op spreekuren; en
 • meer inzet op structurele en incidentele huisbezoeken. Vrijwilligers zijn hiervoor getraind.

Verder:

 • is er een nieuw registratiesysteem ontwikkeld om de taken en verantwoordelijkheden nog beter en overzichtelijker vast te leggen.
 • Beoordelen cliënten het spreekuur met gemiddelde een 8.
 • Werken we nu nauwer samen met de Voedselbank en overleggen eens per maand over wie er voor een voedselpakket in aanmerking komt.
 • Zetten we regelmatig in op de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers. Zo zijn er 2 landenworkshops over Syrië en Eritrea georganiseerd.
 • Is op regionaal niveau met de zelfstandige VluchtelingenWerkgroepen Twente 5 keer een bijeenkomst geweest. Betrokken partijen zijn:
  • VluchtelingenWerk Almelo
  • Alifa Enschede
  • ViaVie Welzijn Rijssen/Holten
  • Het Palet Oldenzaal, Dinkelland en Losser
  • Haaksbergen en Hengelo (WIJKracht).

Dit regionale overleg is een initiatief van VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn.

Taakgroep communicatie

De taakgroep communicatie heeft het afgelopen jaar veel werk verzet. Niet alleen op communicatiegebied, maar ook wat betreft de sociaal culturele activiteiten voor, door en met de doelgroep.

Het evenement ‘Let’s meet, greet and celebrate’ was een ontmoetingsfeest in het ZINiN theater in Nijverdal waar ruim 250 mensen aanwezig waren. Daarnaast zijn de volgende activiteiten vormgegeven:

 • Icoonschilderen (5x)
 • Werelds Tafelen (8x, waaronder een keer met de gemeenteraad en het College)
  • Het bereik is gemiddeld 25 personen
 • Paasgroetactie (52 broden)
 • Paasactiviteit; kaarten maken
 • Ouwehands dierenpark (81 personen)
 • Fair Trade Day (20 personen)
 • Boerengolf (20 personen)
 • Sterrenwacht (2x, 40 personen)
 • Sinterklaasmiddag
 • Kerststukjes maken (30 personen)
 • Kerstpakkettenactie (60 pakketten)
 • Bezoek aan kaasboerderij Kaamps
 • Bezoek aan voetbalwedstrijd Heracles
 • Bowlen voor mannen
 • Midwinterhoorn blazen
 • Bezoek aan Twilhaar
 • Deelname aan Vredesweek en vredesmarkt

Verder zijn er diverse sociaal culturele activiteiten georganiseerd om de integratie van statushouders te bevorderen en verstuurde de taakgroep 3 nieuwsbrieven. Ook is er een presentatie gegeven aan de Rotary over de werkzaamheden.

De taakgroep Noodzakelijk Vervoer en Opslag

Deze taakgroep werkt elke dinsdag om goederen op te halen, te bezorgen en huizen in te richten.

 • Vanwege de stijging van het aantal te huisvesten statushouders is de druk op deze taakgroep toegenomen.
 • Naast statushouders kunnen ook minima gebruik maken van het gratis verstrekken van tweedehands goederen.
 • Het team heeft de loods onderhouden en reparaties uitgevoerd.
 • Het team richtte 2 woningen ‘kampeerklaar’ in, zodat de woningen meteen bewoonbaar waren.

De taakgroep Taalondersteuning

Deze taakgroep heeft iedere week op de maandag en donderdag taallessen verzorgd (met uitzondering van vakanties). Sinds maart 2016 zijn deze lessen in de ZINiN bibliotheek, waaraan gemiddeld zo’n 15 statushouders per les deelnemen.

Aantal vrijwilligers dat totaal actief is geweest: 58.

Socio

Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen en mensen met een beperking. Mensen blijven langer zelfstandig wonen als de negatieve kanten van het alleen zijn weggenomen kunnen worden. Wij anticiperen hierop door het faciliteren en openstellen van de socioruimtes.

 • De socioruimtes worden gerund door ruim 200 vrijwilligers.
 • Wekelijks maken zo’n 480 ouderen hiervan gebruik (activiteiten en ook eten).
 • Senioren willen tijdens de zomermaanden ook graag activiteiten bezoeken, daarom gaat sjoelen, soos-inloop, rummikub en Samen Eten langer door.
 • In een tevredenheidsonderzoek waardeert 82% van de vrijwilligers de inhoud van de activiteiten met een 7 of meer (op een tien puntenschaal).
 • Onze ondersteuning werd door 88% van de vrijwilligers gewaardeerd met een 7 of meer.

Cirkel Nijverdal

Op maandag tot en met vrijdag (ochtenden en middagen) zijn er verschillende activiteiten. Ook op de zondagmiddag organiseren we eens per maand activiteiten, waarbij er voorafgaand samen wordt gegeten.

 • Per activiteit schuiven gemiddeld 21 deelnemers aan.
 • Een werkgroep, bestaande uit 4 vrijwilligers, regelt de dagelijkse gang van zaken.

De Eik Hellendoorn

De Eik heeft op elk dagdeel een activiteit, behalve op de maandag- en vrijdagmorgen.

 • Per dagdeel zijn er ongeveer 15 tot 20 bezoekers.
 • De activiteit Samen Eten die op vrijdagmorgen plaatsvond, is sinds januari 2016 verhuisd naar het Naoberhuus. De reden hiervoor is, dat de keuken van de Eik te klein was om voor grotere groepen te koken.
 • We werken samen met de buurtvereniging om de drempel voor de buurtbewoners verder te verlagen.

Bendien Smitshof Nijverdal

In de Bendien Smitshof is er (behalve op dinsdagmorgen) op elk dagdeel een activiteit te doen.

 • Gemiddeld nemen 15 personen deel aan deze activiteiten.
 • Op donderdag koken cliënten van de Burg en onze vrijwilligers voor gemiddeld 20 senioren.

Samen Eten

 • In Haarle (Laarmanhuis) wordt op donderdag samen gegeten.
  • Er zijn 20 deelnemers per dag; en
  • 5 vrijwilligers. Laarmanhuis is een zelfstandige stichting waarvoor De Welle op afroep beschikbaar is.
 • In het Kulturhus Kruidenwijk wordt op de woensdag gekookt voor:
  • circa 15 deelnemers
  • door 12 vrijwilligers.
  • In 2016 zijn er 585 maaltijden verstrekt.
 • In Socioruimte De Cirkel wordt 5 dagen per week een maaltijd verzorgd en 1x per maand op zondag.
  • Het aantal deelnemers ligt rond de 50.
  • Hiervoor staan 34 vrijwilligers klaar.
  • In 2016 zijn er 3.333 maaltijden verstrekt.
  • In samenwerking met een plaatselijke supermarkt is er op 2e kerstdag in de Cirkel een kerstdiner bereid voor 25 senioren door vrijwilligers van Zorg-Accent, de Woningstichting Hellendoorn en De Welle.
 • In het Noaberhuus in Hellendoorn wordt de activiteit Samen Eten georganiseerd op vrijdag, sinds januari 2016.
  • Wekelijks ontvangen circa 15 mensen een maaltijd
  • van 6 vrijwilligers.
  • In 2016 zijn er 442 maaltijden verstrekt.
 • In de Bendien Smitshof wordt het Samen Eten verzorgd door:
  • 7 vrijwilligers (2 van ons en 5 cliënten/medewerkers van De Burg).
  • Elke donderdag eten er circa 20 personen mee.
  • In 2016 waren dit er in totaal 520.

Stages

De socioruimtes bieden gelegenheid voor stages. Jaarlijks vervullen 2 leerlingen van CSG Reggesteyn hun maatschappelijke stage bij de socioruimtes. Via de gemeente komen mensen hun stage vanuit de Beroeps Praktijk Vorming opleiding Dienstverlening vervullen.

Deskundigheidsbevordering

In het kader van deskundigheidsbevordering zijn twee workshops georganiseerd voor de vrijwilligers van de socioruimtes:

 • een basiscomputercursus door vrijwilligers van het internetcafé; en
 • een EHBO informatieavond.

Maaltijdservice warm aan huis

De Welle biedt de maaltijdservice aan, zodat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dagelijks bezorgt een groep vrijwilligers een warme maaltijd aan huis. Het aantal afnemers is nog steeds stijgende. Behalve het afgeven van de maaltijden houden de bezorgers ook een oogje in het zeil. Bij "niet-pluis-gevoel" seinen ze onze beroepskracht in. In 2016 zijn

 • door een team van 16 vrijwilligers
 • 6.624 warme maaltijden aan huis verstrekt. Onze beroepskracht coacht de vrijwilligers en daar waar nodig faciliteren we ook.

Diepvriesmaaltijden

Naast de warme maaltijden aan huis worden er wekelijks op de woensdagmorgen en -avond diepvriesmaaltijden bezorgd aan huis.

 • Een team van 7 personen verzorgt dit.
 • In 2016 zijn er 10.818 maaltijden verstrekt.

De maaltijdservice (diepvriesmaaltijden) is de laatste jaren wat teruggelopen. Gelukkig is dit gestabiliseerd. Regelmatig wordt er in de media aandacht geschonken aan deze service.

Wmo-raad

De samenleving is steeds in beweging. Zo ook de wijze waarop de burgers hun stem kunnen laten doorklinken in het beleid van de gemeente. In eerste instantie werd hiervoor de Wmo-raad opgezet.

 • De Wmo-raad bestaat uit 15 burgerleden.
 • Aan de Wmo-raad waren oorspronkelijk 5 themagroepen gekoppeld op basis van de negen prestatievelden.

Sinds 2015 richt de Wmo-raad zich op 3 doelen van maatschappelijke ondersteuning. Er zijn meerdere adviesgremia in deze gemeente.

 • De Wmo-raad heeft 8x vergaderd, waarvan 2x met de portefeuillehouder.
 • Er zijn 5 thema-avonden georganiseerd met thema’s als vertrouwenspersoon, vrijwilligerswerk, GGZ en Buurt aan zet.
 • Het aantal bezoekers bij Wmo-raadsvergaderingen en thema-avonden neemt toe.
 • Er zijn 7 adviezen verstuurd naar het college van B&W.
 • Ook heeft de Wmo-raad 2x inhoudelijk met de beleidsambtenaar meegedacht en vooraf een reactie/advies opgesteld.
 • De Wmo-raad, het Cliëntenplatform, Gehandicaptenplatform en de Ouderenbonden hebben elkaar 2 keer ontmoet in 2016 om elkaar wederzijds te informeren.

Projectgroep Adviesraad Sociaal Domein

Om de efficiëntie en de effectiviteit te vergroten is een projectgroep Adviesraad Sociaal Domein opgericht. Deze gaat in 2017 onderzoeken of er voldoende draagkracht is om tot één adviesraad te komen.

 • Hierin zitten 2 leden van de Wmo-raad, 2 leden van het Cliëntenplatform, 2 leden van de ouderenbonden, 1 jongerenwerker en 1 lid van de begeleidingscommissie vervoer. De projectgroep wordt door ons ondersteund.

Persoonlijke dienstverlening

De persoonlijke dienstverlening wordt vormgegeven door de Servicedienst, onderdeel van HellendoornDoet!, en omvat:

 1. Maaltijdvoorziening
 2. Personenalarmering
 3. Mooi Meegenomen
 4. BoodschappenBus
 5. Graag Gedaan; en
 6. OOZ (Orde Op Zaken.

Voor beantwoording van de hulpvragen zijn 6 balievrijwilligers beschikbaar, verdeeld over 4 ochtenden per week. Ook maken zij matches tussen cliënten en vrijwilligers van Graag Gedaan.

Ad b) De uitgifte van de personenalarmeringsapparatuur breidde zich in 2016 verder uit. Er maken 405 mensen gebruik van deze faciliteit. Jaarlijks sluiten we 110 nieuwe alarmeringen aan en 100 af. De plaatsing, instructie en onderhoudscontrole vindt plaats door vrijwilligers. Via de alarmcentrale krijgt de sociale- of de professionele zorg een seintje van mogelijke problemen.

Ad c) Het team Mooi Meegenomen zorgt voor een interessante planning. Hieraan kunnen jaarlijks ruim 410 mensen deelnemen. Het team bedenkt telkens nieuwe uitjes, die aansluiten bij de doelgroep. Ook mensen met een beperking kunnen samen met hun eigen begeleider mee.

Ad d) Graag Gedaan omvat vervoer, hulp bij belastingen, klussen, boodschappen, verstelwerkzaamheden en ondersteuning computergebruik.

De Servicedienst beantwoordde meer dan 400 hulpvragen. Het beoogde effect is dat cliënten langer zelfstandig kunnen wonen. Dit door het aanbieden van hulp bij klussen in en om het huis, het doen van boodschappen, vervoer van en naar een door hen opgegeven adres, etc.

Tuinonderhoud

Het tuinonderhoud heeft inmiddels zijn plek gevonden bij Gebiedsgericht Werken.

Belastingservice

De Belastingservice heeft in 2016 ruim 300 ondersteuningsvragen beantwoord. Een team van 12 vrijwilligers staat hiervoor klaar. Deze service is, in samenwerking met de Woningstichting, uitgebreid met de aanvragen rond de huurtoeslag. Vanaf 2017 gaan we met de bibliotheek samenwerken.

Er is elke 3e vrijdag van de maand een zitting (behalve tijdens vakanties en feestdagen).

Opgroeien

Het Jongerenwerk ondersteunt jongeren, waardoor deze kunnen participeren in de samenleving. Ook onze jongerenwerkers zijn heel actief geweest in 2016.

 • Het jongerencentrum trok het afgelopen jaar gemiddeld 25 jongeren per dagdeel. (De avonddagdelen worden beter bezocht dan de middagen).
 • De jongerenwerkers hebben coachende gesprekken met jongeren. Bij 1 jongere heeft dit geleid tot verwijzing naar het maatschappelijk werk.
 • Het jongerencentrum is 48 weken per jaar open geweest.
 • Het jongerencentrum kent een betrokken kern van jongeren die vrijwilligerswerk voor Place 2 Be doet. Het betreft hier bardiensten, kluswerkzaamheden en het mede-organiseren van activiteiten. Ook bezoekers van het jongerencentrum hebben meerdere activiteiten georganiseerd, zoals een darttoernooi, karaokeavond, pooltoernooi en een voetbaltoernooi.
 • In samenwerking met de jongerensoos uit Ypelo is er een uitwisseling geweest, waarbij de Nijverdalse jongeren een Halloweentocht hebben georganiseerd.
  • Er waren 49 deelnemers.
 • Het jongerenwerk heeft deelgenomen aan de grootste vrijwilligersdag van Nederland: NLdoet. In Place 2 Be is vrijwilligerswerk verricht door:
  • een 10-tal leerlingen van CSG Reggesteyn.
 • Tijdens de Roefeldag in juni heeft het jongerenwerk een graffitiworkshop verzorgd
  • voor 25 basisschoolleerlingen.
 • Het totale bereik van het jongerenwerk bedraagt circa 750 unieke jongeren. Dit zijn jongeren die het jongerencentrum bezoeken, deelnemen aan activiteiten, contact hebben via het outreachend jongerenwerk op straat, via social media en/of binnen het onderwijs contact hebben (gehad) met het jongerenwerk middels gastlessen, bijvoorbeeld de democratie-gastles en de voorlichting over drugs.
 • Daarnaast heeft het jongerenwerk vuurwerklessen gegeven aan 400 leerlingen in de groepen 7 en 8 in het basisonderwijs. Uit het tevredenheidsonderzoek (respons van 13 scholen) blijkt dat:
  • Het cijfer van de scholen tussen de 4 en de 5 ligt (schaal van 1 tot 5).
  • De werkvormen goed, prima en afwisselend worden bevonden.
  • 70% aangeeft dat leerlingen de les ‘heel erg leuk’ vonden.
  • De jongerenwerker als voorlichter tussen de 4 en 5 scoort (schaal van 1 tot 5).
  • De les als nuttig werd ervaren en alle respondenten de les zouden aanbevelen bij collega leerkrachten van andere scholen.
 • Op Oudejaarsdag was het Jongerenwerk in de gemeente actief met ‘de Vuurwerkbus’. Burgemeester Anneke Raven was ook van de partij. Tijdens deze vuurwerkpreventie-activiteit heeft het jongerenwerk onder andere vuurwerkbrillen en aansteeklonten uitgedeeld.
  • Er zijn 150 jongeren bereikt in de wijken en buurten van deze gemeente.

Outreachend jongerenwerk

Het outreachend jongerenwerk constateerde dat de overlast van groepen in de gemeente Hellendoorn is afgenomen. Gemiddeld heeft het jongerenwerk 1 overlastmelding per maand binnengekregen. Het gebruik van softdrugs lijkt onder jongeren die zich op straat begeven eerder norm dan uitzondering. In het overleg Jeugd & Veiligheid, dat het jongerenwerk voorzit, is dit signaal meermalen gedeeld.

Groepsscan Jeugd

Het jongerenwerk werkt sinds september 2016 met de methode ‘Groepsscan Jeugd’. Binnen een netwerk van samenwerkingspartners worden dan groepen methodisch gezien in beeld gebracht. Naast het jongerenwerk zijn hierbij ook politie en leerplichtambtenaar betrokken.

 • Het afgelopen jaar is 1 groep met behulp van deze methode ‘gescand’.

Het jongerenwerk is afgelopen jaar overlegpartner geweest in de volgende overlegstructuren:

 • VIA-teams (5 gebieden)
 • ZAT (Zorg Advies Team)
 • Projectgroep Nuggers. Doel: bevorderen arbeidsparticipatie jongeren zonder startkwalificatie.
 • Netwerk Sociale Zekerheid (vertegenwoordiging jongeren).

Verder

 • Heeft het outreachend jongerenwerk contact met een groep jongeren in de Kruidenwijk en in Groot Lochter.
 • Levert het outreachend jongerenwerk een actieve bijdrage aan de totstandkoming van de skatevoorziening in het Blokkenpark. Het jongerenwerk was actief bij de opening betrokken en is nu op afroep beschikbaar.
 • Heeft het jongerenwerk tijdens de Week van de Opvoeding in oktober een gesprek met een ouder over het gebruik van social media en hoe hiermee om te gaan bij kinderen.
 • Is er in het Blokkenpark een skateclinic opgezet, waarbij de nieuwe skatevoorziening is gebruikt.
 • Is er het afgelopen jaar aan 9 klassen van CSG Reggesteyn, locatie Noetselerbergweg, voorlichting gegeven over alcohol/drugs, zijn er gastlessen verzorgd over democratie en heeft het jongerenwerk een actieve rol gehad in de organisatie van de democratiedagen.
 • Heeft het jongerenwerk in oktober aan 200 leerlingen van CSG Reggesteyn, locatie Willem de Clerq, voorlichting over social media gegeven.
 • Zijn 400 leerlingen bezig geweest met poëzie en taal in de Maand van de Poëzie. Hiervoor heeft het jongerenwerk de samenwerking gezocht met CSG Reggesteyn en lokaal taaltalent.
 • Nemen in de zomerperiode 50 jongeren deel aan activiteiten in de vakantieperiode.
 • Neemt een 10-tal jongeren deel aan de Strong-12 en StrongSisterRun. In de maanden hiervoor heeft het jongerenwerk/sportbuurtwerk samen met jongeren getraind. In het weekend van het evenement hebben diezelfde jongeren een gehele dag vrijwilligerswerk gedaan voor de organisatie van de Strongmanrun. Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat:
  • Alle respondenten (8 jongeren) de inhoud van deze activiteit beoordelen met een 8 of hoger (schaal van 1 tot 10).
  • 87,5% aangeeft dat het aantal trainingsmomenten van 3 keer per week ‘precies goed’ was.
  • Hetzelfde percentage de duur van het traject (april tot en met september) ‘precies goed’ vond.
 • Wonen tijdens de meidenweek 22 meiden tussen de 11 en 14 jaar een 4-tal bijeenkomsten bij van Taekwondo vereniging Nijverdal om hun weerbaarheid te vergroten. Hierbij werd ook aandacht besteed aan lichaamshouding, stemgebruik, voor jezelf opkomen en het hoe te handelen in ongewenste situaties.
 • Is op cultureel gebied het jongerenwerk actief betrokken geweest bij de sport- en cultuurmarkt. Er is aandacht gevraagd voor cultuur èn voor het maken van selfies onder de noemer: #leukgenoeg. Doel: jongeren bewust maken dat zij niet hoeven op te boksen tegen het gevormde ideaalbeeld.
 • Is het jongerenwerk onderdeel geweest van Eigen Oogst 2016 in De Smidse. Gedurende de expositieperiode, in november, is er elke week een workshop georganiseerd op gebied van cultuur. Er namen 30 jongeren deel. Sinds december 2016 denkt het jongerenwerk mee met ‘Het Productieteam Cultuur’, dat zich bezighoudt met het activeren van inwoners (procesmatig) om tot een nieuwe cultuurnota te komen.

Sportbuurtwerk

Het sportbuurtwerk (SBW) wil mensen door middel van sportbeoefening hun eigenwaarde teruggeven, waardoor ze weer een zinvolle bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. In 2016 zijn veel activiteiten ontplooid door SBW, zoals:

 • Een workshop “Vrijwilligers werven en behouden”
  Dit is in samenwerking met de coördinator vrijwilligerswerk tijdens de netwerkbijeenkomst van de BLOS (verenigingsondersteuning).
  • 15 sportverenigingen zijn voorzien van een kwaliteitsimpuls.
 • Het project Walking Football
  Dit is er gekomen door een burgerinitiatief. Samen met VV Hellendoorn, fysiopraktijk ZorgSaam en een inwoner van de gemeente Hellendoorn is dit project opgestart. De groep bestaat momenteel uit 9 deelnemers en komt wekelijks bijeen. Het SBW blijft op afroep beschikbaar.
 • Een beweegtuin
  Samen met wijkvereniging De Blokken en Zorgsaam is er een beweegtuin gerealiseerd, waar ouderen beweegprogramma's kunnen volgen.
  • Inmiddels nemen 20 ouderen onder leiding van Zorgsaam deel aan dit programma.
 • Ondersteuning sportvereniging
  Het ondersteunen van SVVN bij de programmering van sport- en beweegactiviteiten op het kunstgrasveld voor alle wijkbewoners voor diverse doelgroepen.
 • Project Sportmobiel
  Project Sportmobiel vindt in de zomerperiode plaats en wordt wekelijks ingezet in de wijken en in verhuur bij particulieren. Het SBW coördineert en ondersteunt initiatieven.
  • Gemiddeld bereik van 25 kinderen per week.
 • Culturele sportmiddagen
  De deelnemers aan structurele sportmiddagen zijn doorgestroomd naar de reguliere sportverenigingen. Een nieuwe impuls zal mogelijk op wijkniveau plaatsvinden.
 • Zomeractiviteiten voor jongeren
  De zomeractiviteiten voor jongeren omvatten een lasergame in de “diepe zandkuil”.
  • 30 jongeren namen hieraan deel.
  • Aan de wateractiviteit bij zwembad het Ravijn namen 35 jongeren deel (mede in samenwerking met sportparkmanager sport en zorgcomplex Het Ravijn en CSG Reggesteyn.)
 • Blokkenpark
  Tijdens de opening van het Blokkenpark zijn er diverse activiteiten opgezet.
  • Er waren 55 deelnemers in de leeftijd van 6 t/m 18.
 • Week van de opvoeding
  Tijdens de week van de opvoeding zijn, samen met lokale sportverenigingen, de volgende activiteiten ontplooid: BMX, skate workshop, weerbaarheid en freerunning.
  • 75 deelnemers in de leeftijd van 12 t/m 18. De coördinatie lag bij SBW.
 • Zaalvoetbal
  Aan zaalvoetbal in de kerstvakantie namen
  • 7 teams (65 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 21) deel.
  • Vrijkaarten waren beschikbaar gesteld door Heracles en bioscoop Zinin.
 • NUGGERS
  In samenwerking met lokale/regionale partijen wordt als voortzetting van ‘Scoren in Hellendoorn’ een plan ontwikkeld om de doelgroep NUGGERS in beeld te brengen. In aansluiting hierop wordt gekeken naar werk, stages, werk-ervaringsplekken, e.d.
 • Jeugdsportfonds (JSF)
  Het SBW treedt op als intermediair voor het jeugdsportfonds (JSF) in de gemeente Hellendoorn. 30 gezinnen (55 kinderen) hebben een beroep gedaan op het JSF via het SBW. Het vernieuwen van aanvragen en het structureel onderhouden van contacten met ouders neemt binnen dit proces een centrale rol in.
 • Kinderstraat
  Het SBW coördineert in samenwerking met het buurtwijkwerk het project Kinderstraat.
  • Momenteel zijn er 10 actieve Kinderstraten.
 • 0-meting
  De 0-meting (wensen- en behoeften onderzoek) bij de jeugd in de leeftijd van 13-18 jaar, gericht op sport en bewegen kon vanwege onvoldoende draagvlak helaas niet gerealiseerd worden.

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk vormt de basis van onze samenleving. Het zorgt ervoor dat mensen langer kunnen deelnemen aan de samenleving en geeft vrijwilligers het gevoel dat ze ertoe doen. De Welle gaf in mei voorlichting over vrijwilligersbeleid aan 25 vertegenwoordigers van sportverenigingen uit de gemeente Hellendoorn. In 2016 zijn ook weer veel werkzaamheden verricht.

 • Workshop Goede Zaken
  Met het oog op de Beursvloer is een workshop Goede Zaken georganiseerd voor organisaties die aan de Beursvloer deelnamen, zodat ze zich hierop goed konden voorbereiden.
 • WeeWeeCafee
  De Welle heeft tijdens het WeeWeeCafee een presentatie gegeven over vrijwilligerswerk in combinatie met een WW-uitkering.
  • Ruim 30 belangstellenden.
 • Vrijwilligersvacaturebank
  De Vrijwilligersvacaturebank heeft in 2016 een facelift ondergaan. Samen met de balie Mooi Meegenomen-Graag Gedaan gaat de Vacaturebank verder onder de naam HellendoornDoet! Een actieve naam waar je voor alles op het gebied van vrijwilligerswerk terecht kunt. Het team van HellendoornDoet! (inclusief balie MM-GG) bestaat uit 10 gemotiveerde vrijwilligers.
 • Op 14 november gaat de nieuwe site www.hellendoorndoet.nl live. Dit leidt tot extra aanmeldingen waardoor
  • het totaal over 2016 op 112 nieuwe potentiele vrijwilligers komt.
  • De website wordt in totaal 18.807 maal bekeken.
 • Cijfers HellendoornDoet! (vanaf 14 november 2016 tot en met 31 december 2016)
  • Aantal bezoeken: 18.807
  • Aantal uitgevoerde vacaturezoekacties: 936
  • Aantal bezoekers met een vacaturezoekactie: 382
  • Aantal unieke bezoekers met een vacaturezoekactie: 241
 • Publicatie vacatures
  De vacatures vanuit de vacaturebank worden wekelijks gepubliceerd op onder meer Facebook, Twitter, HOi en in de kranten.
  • De Vrijwilligersvacaturebank heeft een eigen Facebookpagina, net als De Welle, waar ook vrijwilligers-gerelateerde onderwerpen onder de aandacht werden gebracht.
  • De Facebookpagina met een steeds groeiend aantal volgers verandert, vanwege de naamswijziging, vanaf 2017 van naam. Op de nieuwe HellendoornDoet! pagina is ook plaats voor andere vrijwilligersberichten, zoals nieuws van Mooi Meegenomen-Graag Gedaan. De huidige volgers krijgen de vraag om de nieuwe pagina te liken, waarna de "oude" Vrijwilligersvacaturebank pagina zal verdwijnen.
 • Dagbesteding aan mensen met een beperking
  In de gemeente zijn organisaties actief die actieve dagbesteding bieden aan mensen met een beperking. In overleg kunnen ook mensen met een beperking vanuit HellendoornDoet! hier terecht. De eerste is inmiddels geplaatst.
 • Publiciteit
  Rond HellendoornDoet! is gestart met het geven van een podium aan vrijwilligersorganisaties in "De Welle in Beeld". Elke maand komt een andere vrijwilligersorganisatie aan bod, die daar haar vrijwilligers en vacatures in beeld kan brengen.
 • Verjaardagskaart
  De ruim 590 vrijwilligers die voor ons actief zijn, hebben het afgelopen jaar allemaal een persoonlijke verjaardagskaart gekregen. De vrijwilligers geven aan, dat ze aangenaam verrast zijn door deze kleine blijk van waardering.
 • Waardering vrijwilligers
  Als blijk van waardering voor onze vrijwilligers, zijn ze uitgenodigd voor een bezoek aan de Sallandse Heuvelrug onder begeleiding van een boswachter met als afsluiting een high tea.
  • 276 vrijwilligers hebben hier gehoor aan gegeven.
 • Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO)
  Rond Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) zijn er diverse gesprekken gevoerd, maar deze hebben nog niet geleid tot voorstellen om MBO structureel in te bedden.
 • Beursvloer Hellendoorn
  De Beursvloer Hellendoorn is voor het eerst in dorp Hellendoorn. Er nemen 30 non-profitorganisaties en 24 bedrijven deel. In totaal zijn er 138 wederzijdse matches gesloten. Door de accountant is dit gewaardeerd op een maatschappelijke waarde van € 44.490,-. Zowel bedrijven als organisaties geven aan, dat ze de deelname aan de Beursvloer als zeer waardevol ervaren. Er ontstaat een duurzaam maatschappelijk kennisnetwerk.
 • Taalpunt Nijverdal
  Voor het Taalpunt Nijverdal hebben we 21 vrijwilligers kunnen werven. Zij worden nu ingezet voor 19 deelnemers. De vrijwilligers volgen eerst een training via ons. Na de matching is er regelmatig een evaluatie. Verder zijn er intervisiegesprekken tussen deelnemers, vrijwilligers en coördinatoren.
 • Project bij de Voedselbank
  We hebben geparticipeerd in een project bij de Voedselbank en in het voorjaar acht trainingen van tweeënhalf uur voor zeven cliënten gegeven. Hiervan is een cliënt een opleiding gaan volgen, de ander is vrijwilligerswerk gaan doen en de derde is bezig een boek te schrijven over zichzelf. De enige man uit de groep is aan de slag gegaan bij een uitzendbureau en de vijfde persoon is tekenles gaan geven met ondersteuning van de Welle. Helaas zijn twee dames gestopt i.v.m. persoonlijke omstandigheden.
 • VOSVI
  De Welle maakt deel uit van de Vereniging van Overijsselse Steunpunten Vrijwillige Inzet (VOSVI) en heeft zeven bestuursvergaderingen en twee netwerkbijeenkomst bijgewoond met overige Vrijwilligerscentrales c.q. Steunpunten uit Overijssel, waarvan een met ambtenaren uit diverse gemeentes over burgerinitiatief.
 • De activiteiten in kader van NLdoet zijn opgepakt door CSG Reggesteyn.

Meedoen makkelijk maken

Ouderenadvies

Het ouderenadvies levert een bijdrage aan de bevordering van het zelfstandig functioneren van senioren. Onze seniorenvoorlichters bezoeken ouderen en inventariseren hun wensen, zodat we ze deze mogelijkheid kunnen bieden.

Er zijn huisbezoeken afgelegd door 15 vrijwillige seniorenvoorlichters:

 • bij 139 van de 224 inwoners geboren in 1936 en
 • bij 207 van de 327 inwoners geboren in 1941.

Tijdens deze gesprekken krijgen de ouderen vragen voorgelegd over gezondheid, tijdsbesteding, sociale contacten, eenzaamheid en voorzieningen. Het huisbezoek is gericht op preventie. Daarom krijgen de ouderen veel voorlichting over alle activiteiten en diensten in de gemeente Hellendoorn. Met deze kennis kunnen mensen zelf verder en zijn ze minder snel afhankelijk van anderen. Bij ingewikkelde situaties schakelen de seniorenvoorlichters de ouderenadviseur in.

De GGD Twente maakt het SOEK-rapport met conclusies en aanbevelingen. De enquête die na afloop van het huisbezoek achtergelaten wordt, laat zien dat mensen zeer tevreden zijn over deze dienst en er profijt van hebben.

Ouderenadviseur

 • In 2016 is de ouderenadviseur zelf 57 keer op huisbezoek geweest. Dit was mede op initiatief van familie, praktijkondersteuner huisartsen of WMO-consulenten.
 • De ouderenadviseur geeft de uitslagen van de geïntegreerde GFI vragen door aan de huisarts. Hierdoor kan, als dit nodig is, ook op medisch vlak actie plaatsvinden.
 • Er is één geval van waarschijnlijk ouderenmishandeling ontdekt en opgelost.
 • De ouderenadviseur is betrokken geweest bij de Beweegimpuls.
 • Bij iemand uit de groep ‘Kwetsbaar’ is een huisbezoek afgelegd.

Orde op zaken

OOZ (orde op zaken) heeft een nieuw beleidsplan. Hierdoor zijn de vrijwilligers en cliënten beter beschermd. Bij OOZ bieden 6 vrijwilligers structureel en incidenteel hulp bij de administratie of het invullen van formulieren. Er worden 5 mensen structureel geholpen.

Verder ondersteunt De Welle de groep ‘Eenzaam, maar niet alleen’. De groep bestaat uit weduwe en weduwnaars, die gezamenlijk activiteiten ondernemen. Drie deelnemers verzinnen en regelen de activiteiten. De ouderenadviseur heeft 2 keer per jaar contact om de activiteiten door te spreken.

Ontmoeting

Ontmoetingsactiviteiten zijn gericht op het voorkomen van sociaal isolement van ouderen. De organisatie is in handen van groepen vrijwilligers die veelal zelfstandig onder onze vlag werken. Bij het onderwerp ‘Socioruimtes’ staat de frequentie omschreven. De activiteiten zijn:

 • Koersbal, sjoelen, bingo
 • Bridgen, kaarten, rummikub, schaken,
 • Schilderen, bloemschikken, creatief,
 • Internetcafé,
 • Hersengymnastiek, stoelgymnastiek; en
 • Soos-samenkomsten. Een aantal activiteiten vindt in meerdere kernen plaats, bijvoorbeeld koersbal, bloemschikken, enzovoort.

Daarnaast maken we ook gebruik van wijkcentra zoals De Blenke, Bunga Tandjung, Kulturhus Kruidenwijk, gebouw Sion in Hulsen en buurthuis De Leemkamp in Marle. Activiteiten die we hier aanbieden zijn:

 • Het orkest Sohno
 • Volksdansen, stijldansen
 • Bowlen, biljarten
 • Fietsen, klootschieten, wandelen; en
 • Het seniorenkoor De Golden Rockers.

Gemiddeld bezoekt een kleine 800 mensen deze activiteiten en zijn er 90 vrijwilligers actief om het allemaal in goede banen te leiden. Hierbij zorgen wij voor de facilitering en, waar gevraagd, voor ondersteuning.

 • Mensen die slecht ter been zijn kunnen gebruikmaken van de Servicedienst. Daar waar mogelijk, gaan deze activiteiten over naar vrijwilligersorganisaties omdat dit efficiënter is.

Perspectieven

Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de werkzaamheden in 2016. Deze lijn willen we doorzetten naar de toekomst en houden daarbij de volgende perspectieven voor ogen:

 • Sterker herkenbaar in wijken en buurten om verbindingen te leggen en kracht en talent van de wijk in te zetten.
 • Personenalarmering, Servicedienst, maaltijdservice verder uitbreiden waardoor mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 • Contacten met zorg versterken waardoor “Welzijn op recept” mogelijk wordt.
 • Meer taalstages waardoor statushouders sneller binnen de Nederlands samenleving kunnen integreren.
 • Vrijwilligersbeleid verder uitwerken waardoor grotere vrijwillige inzet mogelijk wordt.
 • Vanaf 10-jarige leeftijd worden jongeren door het jongerenwerk benaderd om hen voor te bereiden op de digitale leefwereld.
 • Samen met de zorg vrijwillige dagbesteding opzetten.