Jaarverslag de Welle Wierden 2016

Voorwoord

Leuk dat u meer te weten wil komen over de resultaten van De Welle, gemeente Wierden.

In het verslag leest u dat De Welle in 2016 op vele terreinen heel actief is geweest. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Samenwerking binnen de verschillende disciplines van De Welle en samenwerking met netwerkpartners en de inwoners van de gemeente Wierden. Voorbeelden hiervan zijn de sportinstuif op vrijdagmiddag, fietslessen voor statushouders, zomeractiviteiten, valpreventie, Taalpunt, etc.

Stichting De Welle heeft ook een belangrijke rol in Wijksaam (Woonservice Wierden). Er is geïnvesteerd in een goede afstemming en samenwerking met Wijksaam. Dit heeft geresulteerd in het inzetten van wijkduo’s en het opzetten van prachtige initiatieven. Denk hierbij aan BUUV en aan Fijn Leven.

In december is De Welle verhuisd naar 2 nieuwe locaties. Dit is een hele klus geweest, maar het resultaat is dat we vanaf januari 2017 goed bereikbaar zijn in het gemeentehuis en aan de Dokter G.H. Beensweg.

De in de planning opgenomen resultaten hebben we, in sommige gevallen, ruimschoots gehaald en daar zijn we trots op. We beseffen echter maar al te goed, dat we deze resultaten alleen hebben kunnen halen door de inzet van een enorme groep gemotiveerde vrijwilligers, waarvoor nadrukkelijk onze dank.

Gerard Beukers, Directeur Stichting De Welle
Marianne Pekkeriet, locatiemanager Stichting De Welle, Wierden

Buurtwerk

Buurtwerk bindt, stimuleert en faciliteert. Als brede welzijnsorganisatie hecht Stichting De Welle daarom veel waarde aan een goede organisatie van het buurtwerk. Bij het buurtwerk komen veel aspecten kijken onder meer sociaal- en maatschappelijk gebied. In de uitvoering werkt De Welle dan ook nauw samen met Woonservice/Wijksaam Wierden. Hierbij levert De Welle een actieve bijdrage in de stuur- en kerngroep. Ze is ook actief in elk wijkteam, waarbij een professional samen met de Woonservice-adviseur het wijkduo vormt. De wijkduo’s zijn betrokken bij ontwikkelingen en activiteiten in de wijk, met extra aandacht voor bewonersinitiatieven.

De gemeente heeft de regierol en De Welle is adviserend en uitvoerend betrokken bij een breed scala aan projecten en initiatieven. Een voorbeeld van een samenwerkingsverband is BUUV. Hier ligt het initiatief bij Woonservice/Wijksaam en de uitvoering pakt De Welle op. BUUV is een marktplaats voor de buurt. Het draait om diensten die bewoners voor elkaar kunnen doen, zonder dat er direct iets tegenover staat.

Ouderenwerk

Buurtinterview project

 • Het buurtinterview project is vervangen door Woonservice-ondersteuning en -activiteiten.
  • Een voorbeeld hiervan is “het verhaal van”. De Welle heeft hiervoor inwoners actief benaderd tijdens de ‘Ik doe mee dag’ en tijdens overige activiteiten.
 • NLDoet, zie vrijwilligerswerk.
 • Tijdens Burendag is BUUV gelanceerd.

Deelname wijkteams

 • Er was extra aandacht voor het ondersteunen van de Woonservice-activiteiten. De Welle nam deel aan de kerngroep, de wijkteams en de ontwikkeling van het wijkduo.
  • Vanuit deze rol zijn bijvoorbeeld de activiteitencommissies in de buitengebieden ondersteund.
  • Ook de deelname aan de training bewonersinitiatieven en procesontwikkeling hoort hierbij.
  • De geopperde initiatieven pakken de wijkduo’s op, zoals het teerveldje in Wierden Oost.

In stand houden van aanbod in de ontmoetingscentra

 • De soosgroepen en de kookcursus/-groep hebben volgens afspraak gedraaid. Dit geldt ook voor de groepen Samen Eten.
 • In de Holtinck is een nieuwe groep Samen Tafelen ontstaan. Hier eten de bewoners 2x per maand gezamenlijk een warme maaltijd.
 • 40 mensen ontvangen elke dag een warme maaltijd (behalve in het weekend, dan kan een vriesverse maaltijd worden geleverd).
 • Samen met fysiotherapie en Lang Zult u Wonen is er een workshop Valpreventie ontwikkeld.
  • Er zijn 5 workshops geweest.
  • Hiermee zijn in totaal 80 ouderen bereikt. Deelnemers ontvangen een 'placemat' met informatie over gezonde levensstijl en bewegen.
 • De internetcafés in Enter en Wierden lopen goed. In Hoge Hexel en in Rectum-Ypelo is er ook gestart met een internetcafé, maar hiervoor was te weinig belangstelling.

Digitalisering

 • Er zijn 5 cursussen Windows gegeven.
 • Er zijn 4 cursussen Tablet gegeven.
 • Er is ondersteuning aan huis gerealiseerd.

Deelname en uitvoering Alzheimercafé

Er zijn 6 Alzheimer Trefpunten geweest, waarvoor De Welle de administratie en PR verzorgt.

Mooi Meegenomen Bus

De Mooi Meegenomen Bus is na een rustige start erg succesvol. In 2016 heeft de bus 34 keer gereden.

Uitvoering Senioren Eigen Kracht 75+ en 87+

De rol in SOEK is veranderd. Hierin is De Welle ondersteunend. De uitvoering ligt grotendeels bij de gemeente.

Welzijn

Het Plan Fijn Leven is geschreven en inmiddels heeft er een pilotfase gedraaid. Voor het pilotproject in de zomer van 2016 zijn 702 senioren aangeschreven. Er zijn 291 vragenlijsten teruggestuurd (responspercentage 41,5 %).

Robuust 154 52.9%
Kans op Kwetsbaar 95 32.6%
Kwetsbaar 34 11.7%
Blanco 8 2.8%

Welzijnsarrangementen

Er zijn 4 welzijnsarrangementen ontwikkeld, te weten Beweeg, Ontmoet, Doen en Inspiratie. Vanaf 2017 wordt hiermee gewerkt en kunnen mensen vanuit een welzijnsvraag m.b.v. deze arrangementen geholpen worden.

Herfstwandeling

Er is een herfstwandeling georganiseerd door vitale ouderen van Fijn Leven. Hiermee zijn 19 deelnemers bereikt. Deze activiteit is gemiddeld beoordeeld met een 8.7

Fitheidstest

Er is een fitheidstest georganiseerd voor kans op kwetsbare ouderen van Fijn Leven. Hieraan deden 26 deelnemers mee. Deze activiteit scoorde gemiddeld een 8.3.

Zomeractiviteiten

De Welle heeft een behoeftebepaling gedaan voor zomeractiviteiten om in de maanden juni, juli en augustus extra activiteiten te organiseren. Hierbij is aansluiting gezocht bij bestaande activiteiten vanuit woonzorgcentra, dagbesteding, vaste fietsclubjes, etc.

In totaal zijn er 80 personen bereikt, die een gemiddelde beoordeling gaven van een 8.

Sportbuurtwerk

Activiteiten/evenementen

Koningsspelen Wierden

In april namen ongeveer 1250 kinderen deel aan de 2e editie van de Koningsspelen. Hierbij stond de samenwerking met lokale organisaties (EHBO, onderwijs en sportverenigingen) centraal. Circa 100 vrijwilligers hebben meegeholpen aan het slagen van dit evenement.

Netwerkbijeenkomst sport

In mei 2016 was er een netwerkbijeenkomst bij Kulturhus Hoge Hexel. Er waren 10 sportverenigingen en 25 deelnemers. Zij hebben gesproken over de thema’s:

 • 'Verantwoord alcoholgebruik bij de sportvereniging'
 • 'Sporten met een beperking'
 • 'Maatschappelijke betrokkenheid'

Thema-avond verantwoord alcoholgebruik

In samenwerking met Sv Enter, NOC*NSF en het Jongerenwerk van Stichting De Welle heeft het Sportbuurtwerk (SBW) twee thema-avonden over “Verantwoord alcoholgebruik” georganiseerd bij Sv Enter. De eerste thema-avond werd georganiseerd voor sportverenigingen.

 • Op deze avond waren 12 sportverenigingen en 37 deelnemers.

De tweede thema-avond werd georganiseerd voor de jeugdleden van SV Enter (leeftijd 16-18 jaar), trainers/leiders en ouders/verzorgers.

 • Er waren die avond circa 80 personen aanwezig.

Sport en Jeugdzorg

SBW heeft een 10-tal verenigingen en organisaties aangeschreven voor een intake. SBW wil hiermee inventariseren hoe de zorgstructuur binnen de vereniging eruit ziet. Is er een vertrouwenspersoon? Maakt de vereniging gebruik van een zorgprotocol? Is er samenwerking met zorginstellingen? Hierop hebben 6 verenigingen gereageerd en met deze verenigingen is een intake afgenomen. SBW werkt aan een advies/methodiek waarmee de betreffende verenigingen hun zorgbeleid kunnen vormgeven. Het traject loopt tot eind 2017.

Sportinstuiven Enter

In Enter worden structureel elke vrijdagmiddag van 15:15 - 17:00 uur sportinstuiven georganiseerd in sporthal de Zomp. Er is in samenwerking met lokale sportverenigingen een sport- en beweegprogramma samengesteld voor de maanden januari t/m maart en oktober t/m december.

 • Het gemiddelde aantal bezoekers heeft een groei doorgemaakt van circa 25 (begin 2016) naar circa 70 (eind 2016).

Sportmobiel

In de maanden april t/m september (behalve tijdens de zomervakantie) is gebruik gemaakt van de sportmobiel.

 • Elke vrijdagmiddag staat de Sportmobiel van 15.15-17.00 uur afwisselend in Wierden en in Enter.
 • Het gemiddelde aantal bezoekers is circa 25.

Sport clinics basisonderwijs

Kennismakingslessen

In samenwerking met lokale sportverenigingen is er invulling gegeven aan het bewegingsonderwijs in de gemeente Wierden. In totaal hebben 15 sportverenigingen uit de gemeente Wierden een actieve bijdrage geleverd in de vorm van clinics.

 • Hiermee zijn in totaal 1250 kinderen bereikt.

Scholensporttoernooien basisonderwijs

 • Basketbaltoernooi (in samenwerking met Raduga); 100 deelnemende kinderen.
 • Beachvolleybaltoernooi van Holyoke; 75 deelnemende kinderen
 • Schoolkorfbaltoernooi; 150 à 200 deelnemende kinderen.

PR bewegingsaanbod gemeente Wierden

 • Activity4kids. Er was een terugloop van het aanbod van de verenigingen (momenteel 15 verenigingen). Het aanbod is nu gericht op een breder publiek.
 • 20 kinderen hebben actief deelgenomen aan het bewegingsaanbod.
 • Het PR-plan heeft niet voldoende gewerkt om een groter publiek te trekken.
 • Het gemiddelde aantal bezoekers op de website is 250 per week.

Verenigingsondersteuning

Ondersteuning van kader en beleid

De Welle is op dit gebied actief bij enkele sportverenigingen. Bij korfbalvereniging Blauw Zwart is het proces afgelopen. Er is een nieuwe voorzitter aangedragen en deze vereniging kan zelfstandig verder. SVZW basketbal, HV Kedingen en BC Flits krijgen ondersteuning in de vorm van adviesgesprekken. Deze gesprekken zijn gericht op beleid en sportstimulering/kennismaking.

Woonservice

Wijkteam/burgerinitiatief

De contactfunctionaris (CF) van de Welle draait mee in de sociale wijkteams in de gemeente Wierden. In deze sociale wijkteams staat het delen van signalen centraal. Aansluitend is er ruimte voor burgers om initiatieven aan te dragen en onderwerpen te bespreken met betrokken organisaties. Een huidige ontwikkeling is het uitvoeren van een burgerinitiatief in Wierden-Oost voor de komst van een teerveldje. De CF heeft zit ook in de werkgroep en draagt, in samenwerking met de Woonservice, bij aan het proces. CF is daarnaast ook bij de uitvoering betrokken.

Vrijwilligerswerk

Waardering vrijwilligerswerk

 • De Welle heeft in samenwerking met de gemeente alle vrijwilligers die actief zijn in de gemeente in januari uitgenodigd voor een ontbijt. Dit als blijk van waardering voor het vrijwilligerswerk van het voorgaande jaar. Hieraan gaven 120 vrijwilligers gehoor. Op beide locaties – Wierden en Enter – was het een groot succes.
 • Voor de vrijwilligers van Stichting De Welle is een buffet georganiseerd als dank voor het vrijwilligerswerk. De Welle heeft momenteel 310 vrijwilligers.

NLdoet

Tijdens NLdoet zijn weer veel tuintjes opgeknapt en terrasjes schoongemaakt. Ook werkten buurtbewoners en schooljeugd nauw samen om het schoolplein op te vrolijken, werden er gezellige middagen georganiseerd met een presentatie van oude gebruiksvoorwerpen En bezorgde de jeugd van de Hervormde Kerk Hoge Hexel en Wierden bij alle 65-plussers in hun buurtschap een leuke attentie.

Samen met vrijwilligers en bewoners van de Holtinck is gesproken over het activiteitenaanbod. Deze woonlocatie kent een uitbreiding van activiteiten, waaronder Samen Tafelen en de Geheugentraining. De coördinatie van het vrijwilligerswerk ligt bij de Vrijwilligerscentrale. Verder hebben we kennis gemaakt met een nieuwe bewonerscommissie, die weer veel nieuwe activiteiten heeft gepland.

Taalpunt

 • Het Taalpunt draait volop.
  • De circa 30 betrokken vrijwilligers hebben een training gevolgd van 5 dagdelen.
  • Vanaf oktober 2015 t/m 2016 hebben zich 27 cursisten en 29 vrijwilligers ingeschreven.
  • Er is contact gezocht met Vrouwen van Nu voor een praatgroep.
  • Daarnaast is er een praatgroep voor mannen opgezet. Deze groep komt eens in de 14 dagen bij elkaar. Het doel van deze bijeenkomsten is om beter Nederlands te leren en om de cultuur van Wierden en omgeving te leren kennen.
  • Er is een doorverwijzing van cursisten naar vrijwilligerswerk.
 • Overleg taalvrijwilliger en uitleg lesmateriaal. Elke vrijdagmorgen is er een spreekuur over het Taalpunt. Hier kan zowel de vrijwilliger als de cursist terecht met vragen en ook voor een inschrijving.

BUUV Wierden

 • Ondersteuning BUUV-project, het project Wierden-proof maken. De coördinatie van het BUUV-project ligt bij De Welle. In september is dit project van start gegaan.
  • In 2016 hebben zich 105 deelnemers aangemeld met een vraag of een aanbod. Promotiedeuren zijn neergezet op verschillende locaties in de gemeente Wierden om BUUV onder de aandacht te brengen.
 • Verder wordt het promotiemateriaal, zoals tasjes, op verschillende locaties en tijdens verschillende momenten uitgereikt.
 • Verschillende vrijwilligers zijn ingewerkt om het registratiesysteem en de prikborden te bedienen en er is een groep vrijwilligers die actief meedenkt in de denktank.

Maatwerk

Maatwerk is de servicedienst van De Welle. Hier kunnen inwoners een beroep doen op vrijwilligers voor: vervoer, klusjes, boodschappen en tuinhulp.

 • Er zijn 71 vrijwilligers actief voor Maatwerk en er waren 815 hulpvragen.

Daarnaast is Maatwerk de frontoffice van De Welle en kan men zich hier aanmelden voor verschillende activiteiten en evenementen van de gemeente of van de stichting. Alle aanmeldingen worden geregistreerd.

Vrijwilligerscentrale WierdenDoet! www.wierdendoet.nl

Er is een nieuwe website voor de Vrijwilligerscentrale plus een nieuw registratiesysteem. Op de website staat allerlei informatie over vrijwilligerswerk, de verschillende projecten en doorverwijzing naar BUUV. De site is sinds eind 2016 operationeel. Begin 2017 wordt hier meer aandacht aan besteed in de media. Organisaties en ingeschreven vrijwilligers zijn al op de hoogte gebracht. In het nieuwe systeem kunnen organisaties en vrijwilligers direct contact opnemen met elkaar zonder tussenkomst van de Vrijwilligerscentrale. Daarnaast blijft de Vrijwilligerscentrale bemiddelen voor degene, die nog wel graag enige controle wil en voor de groep die hier ondersteuning in nodig heeft.

Maatjesproject

Maatjesproject en BUUV vullen elkaar aan. Veel vragen rond het maatjesproject worden ook op BUUV gezet. Er wordt uitleg gegeven aan de verschillende organisaties over aanmelding BUUV en hoe je contactpersoon kunt zijn voor een cliënt.

Supportproject

Het Supportproject is een initiatief van de Vrijwilligerscentrale Wierden en de Woonservice/Wijksaam. Het is een kortlopend maatjesproject, waarvoor De Welle vrijwilligers werft en opleidt. De vrijwilliger (supporter) gaat 4 tot 8 keer op bezoek om op een laagdrempelige wijze de eigen kracht van de vrager te versterken. De vrijwilliger stimuleert en activeert de desbetreffende persoon, waarbij de vrager zelf de regie behoudt. Als de behoefte aan ondersteuning blijft bestaan, dan zal er een doorverwijzing komen. In 2016 waren er 16 trajecten.

Vrijwilligersverzekering

Gedurende het afgelopen jaar is er 3 keer een schade gemeld en is 5 keer om informatie gevraagd over de verzekering.

Wijkteam Woonservice/Wijksaam

 • Vanuit het wijkteam Noord/West is De Welle betrokken bij de Creaclub, de hondenspeeltuin en het huisbezoek (als lid van het wijk-duo).
 • De Welle biedt ondersteuning aan vrijwilligers en activiteiten bij de Holtinck.

Jongerenwerk

NLdoet

Tijdens NLdoet heeft het jongerenwerk, samen met leerlingen van groep 8 van de Talenter, de skatebaan en het speelplein in Enter opgeknapt.

Website WEjongeren.nl

De website WEjongeren.nl krijgt nog sporadisch een aanvulling. Oorzaak hiervan is het veranderende mediagebruik onder jongeren. Wel wordt er vol ingezet op Facebook en Instagram.

Overlast jongeren

Jongerenwerk heeft, vanuit preventief oogpunt, meerdere malen contact gelegd met groepen jongeren op straat. Daarnaast was er op een aantal plaatsen specifieke aandacht voor het voorkomen en tegengaan van overlast.

(Drink)keten

Er is een eerste aanzet gemaakt om de (drink)keten in kaart te brengen en dit is bij verschillende netwerkpartners bekend gemaakt.

Jeugdhulpteam

Het jongerenwerk draait mee in het Jeugdhulpteam, waar het zijn inbreng levert over de leefwereld van de jongeren. Daarnaast is jongerenwerk maandelijks aanwezig bij de wijkteams en levert het input wanneer nodig.

Voorlichting

Het jongerenwerk heeft veel voorlichting gegeven.

 • Zo is “Hoe overleef ik de brugklas” aan zo’n 200 leerlingen gegeven; en
 • “WhatsHappy” (over het omgaan met WhatsApp) aan zo’n 300 leerlingen gegeven,
  • voor het eerst op voortgezet onderwijs De Passie.
  • In de evaluatie geven de leerlingen en docenten aan een toegevoegde waarde te zien in de gemaakte afspraken door leerlingen.
 • Het jongerenwerk bereikte circa 500 leerlingen via de vuurwerklessen op het basisonderwijs.
 • Het jongerenwerk speelt een actieve rol in het verspreiden van informatiemateriaal van BUUV, zodat dit initiatief breder bekend wordt.

Meidenwerk

Het meidenwerk heeft in de periode van mei t/m juli 10 ‘Girlz Club’- middagen georganiseerd. Doelgroep zijn de meiden uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.

 • Er hebben 22 meiden deelgenomen.

Tijdens deze middagen zijn er verschillende activiteiten aangeboden die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep.

Deelname actiegroep Alcohol

 • Het jongerenwerk neemt deel aan en speelt een actieve rol in de Actiegroep alcohol. Tijdens de Wiezo heeft het jongerenwerk zo’n :
  • 75 jongeren bediend in een preventief / voorlichtende activiteit over alcoholgebruik.
 • Tijdens Bevrijdingsdag zijn jongeren aangesproken op alcoholgebruik en zijn waterflesjes uitgedeeld.
  • Ongeveer 150 jongeren zijn hiermee bereikt.
 • Bij SV Enter heeft het jongerenwerk met een voorlichting over alcoholgebruik (bij sportverenigingen)
  • circa 100 spelers, ouders en leiders bereikt.

Week van de Opvoeding

De gemeente heeft zelf een programma rondom de Week van de Opvoeding gemaakt.

Educatieve en recreatieve activiteiten voor jeugd en jongeren

 • Tijdens de ‘Ik-doe-mee-dag’ op het Lageveld hebben ruim 80 jongeren meegedaan aan een dynamische Graffiti-workshop.
 • Jongerenwerk heeft meerdere activiteiten georganiseerd tijdens de zomervakantie, waaronder lasergamen, pretpark bezoek en aqua fun games.
  • In totaal hebben tijdens de vakantie-activiteiten 50 jongeren uit de gemeente deelgenomen.
 • Jongerenwerk heeft de jongerenvereniging in Ypelo – Rectum ondersteund en geadviseerd. Daarnaast heeft het jongerenwerk een activiteit georganiseerd voor de doelgroep en was er rondom Halloween een uitwisseling met jongeren uit de buurgemeente Hellendoorn. In 2017 vindt er nog een vervolg plaats, waarbij de uitwisseling vice versa zal plaatsvinden.
 • Jongerenwerk is aanwezig geweest bij Sunte Mart’n. De focus lag hierbij op alcoholkennis, gericht op ouders/opvoeders.

Peuterwerk

Peuterspeelzaalwerk

De peuterspeelzalen worden goed bezocht. Het afgelopen jaar hebben 210 peuters gebruik gemaakt van de peuterspeelzalen van De Welle. Bij peuterspeelzaal Robbedoes en bij peuterspeelzaal De Boomgaard wordt VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aangeboden. 21 peuters hebben het afgelopen halfjaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Piramide

Het werken met het educatieve programma ‘Piramide’ is verplicht gesteld door de gemeente. De Welle heeft er voor gekozen om deze methode te ondersteunen met het model ‘Meervoudige Intelligenties’ (MI). Hierdoor kan nog beter worden ingespeeld op de belevingswereld van ieder kind en hun eigen behoeftes. Dit bevordert de motivatie en het plezier van de peuters; het leidt tot het verbeteren van het leerproces.

Werken met thema’s

Peuters leren vooral via spel. Het is daarom van belang een speel- en leeromgeving te creëren, die de diversiteit in het spel bevordert. Door te werken met thema’s en deze uit te werken in de verschillende speelhoeken wordt de woordenschat vergroot. Voorbeelden van thema’s van het afgelopen jaar zijn kleding ‘Ziek & Gezond’, ‘Kleding’ en ‘Mensen: Jij en Ik’.

Activiteiten

 • Bij het thema ‘Kleding’ is een modeshow gehouden voor de ouders. Kinderen mochten kleding ‘showen’ die door henzelf was versierd.
 • Bij het thema ‘Lente’ hebben de kinderen een kinderboerderij bezocht.

Betrokkenheid ouders vergroten

 • Bij het afsluiten van het schooljaar is er voor gekozen om een koffieochtend te houden met de ouders van de peuterspeelzalen Dikkie Dik, De Boomgaard en De Schatkist.
 • De ouders van de peuters van Robbedoes konden mee naar Het Reins.
 • Ouders mochten de appeltaart proeven, die was gemaakt door de kinderen in het kader van het thema ‘herfst’.
 • Ook zijn de ouders uitgenodigd om deel te nemen aan de kerstviering. De kinderen hebben samen met hun ouders een kerststukje gemaakt.

Nationale Voorleesdagen

Rond de Nationale Voorleesdagen hebben de peuterspeelzalen meegedaan aan de voorleesochtenden bij de bibliotheek.

Boekstart

Boekstart is georganiseerd door de bibliotheek. De leidsters die de training hebben gevolgd, hebben de ‘peuterbibliotheek’ van de peuterspeelzalen uitgebreid.

Voorleesexpres

Dit jaar zijn er helaas geen ouders gevonden die gebruik wilden maken van het project ‘Voorleesexpres”.

Voorlees-/logeerkoffer

Elke week mag een kind de logeerkoffer meenemen naar huis met daarin een knuffelbeer en een boekje om uit voor te lezen aan de knuffelbeer. Hierin is ook de brochure opgenomen van Taalpunt om zo ouders te bereiken die laaggeletterd zijn.

Beweeggym samen met gymvereniging en fysiotherapeut

Er zijn 12 gymlessen geweest voor peuters van de Boomgaard (2x VVE groep en 1x reguliere groep) in samenwerking met FysioSens.

Meedraai-ochtend

 • Er is een snuffelochtend georganiseerd, zodat ouders met hun kinderen kennis konden maken met het peuterwerk.
 • Ouders van VVE-ouders zijn uitgenodigd voor een voorlichting over bewegen en gezondheid.

3 keer per jaar gesprek met VVE-ouders

Er zijn 3 observatiemomenten voor een kind dat is geïndiceerd voor VVE. Bij deze observatie maken de leidsters gebruik van een observatieformulier en/of -toets. De resultaten worden daarna besproken met de ouders.

Professionalisering

De leidsters in Wierden hebben de training voor interactie- en taalvaardigheden doorlopen. Daarnaast heeft de coördinator de scholing gevolgd om deze training te mogen geven. Deze opleidingen zijn gesubsidieerd door het rijk.

Lopende Zaken

 • Er is een convenant ondertekend door de diverse partijen die te maken hebben met VVE. Hierin zijn de afspraken rond VVE vastgelegd. Het convenant is tot stand gekomen door de werkgroep VVE, waarin De Welle ook vertegenwoordigd is. Er wordt, via een checklist, gezorgd dat men voldoet aan de afspraken.
 • Daarnaast is De Welle gesprekspartner voor de totstandkoming van een toekomstbestendige werkwijze, die past binnen de Harmonisatie Kinderopvang/Peuterspeelzalen.
 • Ook is de voorbereiding in gang gezet rond de Taaltoetsen/scholing om te voldoen aan de wettelijke eisen.

Perspectieven

Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van de werkzaamheden in 2016. Deze lijn willen we doorzetten naar de toekomst welke zich laat vertalen in de volgende perspectieven:

 • Sterker herkenbaar in wijken en buurten om verbindingen te leggen en kracht en talent van de wijk in te zetten.
 • Personenalarmering, Maatwerk, maaltijdservice verder uitbreiden waardoor mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 • Welzijnsarrangementen goed op de kaart zetten.
 • Vrijwilligersbeleid krachtiger maken en aansluitend op de wens en behoefte van de nieuwe vrijwilliger.
 • Meer generalistisch werken, met behoud van specialisme.
 • Peuterwerk, met onze unieke kwaliteiten t.a.v. spelend leren, toekomstbestendig maken.
 • Bevorderen van gezonde levensstijl in brede zin.