• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Ben jij de nieuwe stagiair(e) die wij zoeken?

Stichting De Welle

Ben jij de nieuwe HBO stagiair(e) die wij zoeken?

De doelgroep van Stichting VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn bestaat uit in de gemeente Hellendoorn gehuisveste vluchtelingen. Het werk van de Stichting is dan ook gericht op het belang van deze doelgroep.

Kerntaken zoals uitgewerkt voor en uitgevoerd door de VluchtelingenWerk in Nijverdal/Hellendoorn:

 • Maatschappij-oriëntatie: het vluchtelingen begeleiden en ondersteunen bij het zich eigen maken van basiskennis van en inzicht in de Nederlandse samenleving en de vaardigheden om dit toe te passen in diverse maatschappelijke en persoonlijke situaties.
 • Maatschappelijke begeleiding: het op basis van individueel contact met de vluchtelingen bieden van ondersteuning, begeleiding en belangenbehartiging, gericht op het bereiken van sociale zelfstandigheid in de Nederlandse samenleving en daarmee het welbevinden van de vluchteling.
 • Rechtsbescherming: het bieden van ondersteuning (voorlichting, advies, voorbereiding, doorverwijzing) aan asielzoekers met betrekking tot de juridische procedure; aan vluchtelingen met betrekking tot de gezinsherenigingsprocedure en aan beide groepen met betrekking tot de materiële rechtspositie.
 • Trajectbewaking: Het op basis van rapportages van de cliënt, maatschappelijk begeleider en/of derden beoordelen of het inburgeringtraject van de cliënt -in en van de gemeente Hellendoorn- voldoet aan de doelstellingen en afspraken en het, waar nodig, actie ondernemen om de kwaliteit van het traject te waarborgen.
 • Communicatie, Voorlichting & PR: Het opbouwen en onderhouden van goede contacten ten behoeve van wederzijds begrip tussen de VluchtelingenWerk groep en externe doelgroepen (PR + Communicatie) en het aanbieden van informatie en kennis teneinde houding en gedrag van externe doelgroepen te beïnvloeden (Voorlichting + Communicatie)
 • Terugkeer uitgeprocedeerden: het bieden van relevante individuele voorlichting, voorbereiding, begeleiding en ondersteuning aan uitgeprocedeerde asielzoekers op maatschappelijk en juridisch terrein, o.a. bij het zoeken naar en volgen van opleidingen ten dienste van herintegratie en werk in het land van herkomst of eventueel een derde, ander land.
 • Sociaal-culturele activiteiten: het organiseren van activiteiten op het gebied van ontmoeting, recreatie, educatie en cultuurbeleving.

Het takenpakket van de stagiaire Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is gebaseerd op deze Kerntaken en zal in de eerste plaats bestaan uit adequaat ondersteuning bieden aan bestuur, coördinator en vrijwilligers, het voeren van gesprekken en het uitvoeren van alle werkzaamheden die hierop betrekking hebben.

De Kerntaken (samengevat): Het bieden van ondersteuning (voorlichting, advies, voorbereiding, ondersteuning, doorverwijzing) aan asielzoekers en aan vluchtelingen met betrekking tot de integratie en belangenbehartiging op alle terreinen van de samenleving.

Daarbij hoort: 

 • het zelfstandig voeren van gesprekken met cliënten en/of begeleiders
 • het vastleggen en bijhouden van cliëntengegevens
 • ondersteuning van taakgroepen
 • schriftelijke en mondelinge rapportage
 • regelmatig overleg met de coördinator/stagebegeleider

Verder verwachten wij van onze stagiaires een goede collegiale samenwerking met onze vrijwilligers, hier werkzame stagiaires van andere opleidingen en medewerkers van andere organisaties waarmee zij in het kader van belangenbehartiging van de doelgroep te maken krijgen.

WAT BIEDEN WIJ?

Kort samengevat:

 • Werken aan een verscheidenheid van zaken en problemen op sociaal-maatschappelijk gebied
 • Samenwerking met een goed functionerend vrijwilligersteam
 • Opbouw/ondersteuning van taakgroepen
 • Samenwerking met/in taakgroepen
 • Contacten met cliënten uit verschillende culturen
 • Mogelijkheden tot (specifieke) deskundigheidsbevordering door deelname aan cursussen, modules en workshops etc.

Eventuele verdere afspraken kunnen gemaakt worden aan de hand van de stagegids van de (Hoge)school van waaruit de student de stage volgt en in goed overleg tussen alle betrokken partijen.

Ben jij helemaal enthousiast geworden van bovenstaande functieomschrijving? 

Mail dan jouw motivatie en CV naar Marije Leferink: m.leferink@stichtingdewelle.nl

Alleen mailverzoeken worden in behandeling genomen.