• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

hellendoorn2018

Voorwoord

De Welle heeft wederom een succesvol jaar achter de rug. Samen met de gemeente maken we in het begin van het jaar afspraken de doelen en effecten van onze werkzaamheden. Deze afspraken worden gedurende het jaar gemonitord en zo nodig bijgesteld. De contacten met de gemeenten zijn inhoudelijk goed en er heerst een sfeer van vertrouwen.  De Welle heeft een breed werkgebied dat alleen met behulp van veel vrijwilligers gerealiseerd kan worden. Daar ligt de sterke kant van De Welle. De Eigen Kracht van de samenleving wordt gebruikt en daar waar mogelijk verder uitgebreid. Daar ook meteen de zwakke kant want het potentieel aan vrijwilligers neemt af terwijl er met een vergrijzende bevolking meer hulpvragers bij komen. Samen met de gemeenten gaan we aan het werk om ook deze mensen te kunnen ondersteunen.

In deze uitgebreide versie van het jaarverslag treft u een brede uiteenzetting van ons werk met inhoudelijke afwegingen. Er is ook een verkorte versie beschikbaar, waarin u in een enkele oogopslag een beeld krijgt van het verloop in 2018. Voor De Welle blijft de preventie voorop staan. Dat doen we via het jongerenwerk door het verzorgen van gastlessen maar door het begeleiden van jongeren op weg naar hun volwassenheid. Sociale contacten zijn van wezenlijk belang voor mensen die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen. De Welle zorgt dat er veel activiteiten zijn waar mensen contacten kunnen leggen. Nieuw in dit kader is de samenwerking met Evenmens waar we samen een opvang voor licht-dementerenden hebben opgezet.  In het kader van preventie vindt ook het Samen Eten plaats, worden maaltijden verstrekt en wordt de personenalarmering geïnstalleerd. Graag Gedaan, onze vrijwillige vervoersvoorziening, gaat onder de vlag van ‘Automaatje’ een naam krijgen. Aandacht voor de mens met zijn vervoersvraag blijft echter overeind staan. ‘

De toestroom van statushouders blijft onveranderd hoog. Met gemotiveerde vrijwilligers worden de statushouders begeleid en ondersteund om zodoende een zelfstandig bestaan op te kunnen bouwen.

Voor gebiedsgericht werken is het afgelopen jaar een stevige basis gelegd. Organisaties kennen elkaar en mede  vanwege de tekorten in het sociale domein van de gemeente vinden organisaties elkaar sneller om initiatieven in het maatschappelijk veld te gaan ontwikkelen. Dit alles om de instroom in de geïndiceerde zorg uit te stellen c.q. te voorkomen. In het kader van samenwerken wordt ook het ‘Welzijn op Recept’ vorm gegeven.

We hebben een goed jaar achter de rug waarin De Welle heeft kunnen laten zien wat zij op het gebied van preventie heeft kunnen betekenen.

Met vriendelijke groet,

Gerard Beukers,

Directeur Stichting De Welle

  1. Samenleven in buurt en wijk

Woonservice/Gebiedsgericht werken

Reggewoon, ZorgAccent, gemeente Hellendoorn, Avedan, Carint Reggeland, Evenmens en De Welle werken samen om Buurt Aan Zet! vorm te geven. Deze organisaties vormen samen de coördinatiegroep. In de 5 gebieden (WSG) werken de Netwerken Buurt aan Zet! (voorheen VIA BAZ teams) samen. Gestructureerd overleg vindt plaats in het voor- en najaar. Een plenair overleg is 1 of 2 keer per jaar gepland. In 2018 was het thema eenzaamheid.

Woonservicegebied Nijverdal Noord, Wilhelminawijk en Hulsen:

Er is een enquête onder 3 basisscholen in de Kruidenwijk uitgezet. De uitkomsten hiervan zijn gepresenteerd. (Cyber) Pesten is het item dat naar voren komt, niet alleen op school, maar ook in de wijk. Dit signaal wordt behandeld en in 2019 wordt hier vervolg aan gegeven.

Het netwerk BAZ kwam drie keer bij elkaar, waarbij het DNA van de Kruidenwijk is besproken. In de Kruidenwijk werd een bijeenkomst voor wijkbewoners over leefbaarheid in de wijk georganiseerd en daarbij is de enquête van de scholen besproken. Een knelpunt dat naar voren kwam, is het dealen. Een beroepskracht van De Welle woonde de jaarvergadering in de Kruidenwijk bij. Helaas waren hier alleen 13 vrijwilligers aanwezig. Tijdens een brainstorm behandelden we de vraag hoe we bewoners bij de wijk kunnen betrekken. Ook was vanuit De Welle een beroepskracht aanwezig bij de jaarvergadering van Plaatselijk belang Hulsen (70 aanwezigen).

Het WeeWeeCafee, georganiseerd door de raad van kerken, wijkvereniging de Kruidenwijk en De Welle, heeft nog 3 keer plaatsgevonden. Aangezien de economie is aangetrokken en de opkomst terugliep, is besloten om hiermee te stoppen.

Woonservicegebied Hellendoorn, Hancate, Egede, Eelen en Rhaan:

Het netwerk BAZ kwam 1 keer bij elkaar, waarbij ingezoomd werd op alle huishoudens in Hellendoorn. 2 inwoners waren hierbij aanwezig om de participanten te informeren over de stand van zaken aldaar.

De gebiedscoördinator ondersteunde ouders met een hulpvraag voor hun volwassen zoon die nog thuis woont. Helaas is dit nog niet opgelost. Ook kregen we een vraag van de bloemschikgroep van het Noaberhuus. De Welle verleende ondersteuning bij het aanvragen van het dorpsbudget. De Welle stuurde vanaf mei het Noaberhuus aan, omdat de beheerder stopte met zijn werkzaamheden en er geen voltallig bestuur was. Het café werd voor individueel gebruik gesloten. Verder hebben alle activiteiten en vergaderingen doorgang gevonden. Het bestuur werd door De Welle ondersteund en is per december weer voltallig.

In dit woonservicegebied werden diverse bijeenkomsten bijgewoond. Denk hierbij aan een ledenvergadering van het Plaatselijk Belang, de Dorpsraad, een wijkvereniging en 3 buurtverenigingen. Ruim 100 inwoners waren bij deze bijeenkomsten aanwezig. Er werden vragen behandeld over: wijkschouw, hondenpoep, fondswerving, leefbaarheidsenquête, info voor wijkkrant, verkeersveiligheid en een nieuw op te zetten buurtvereniging.

Wooncomplex De Blenkeborgh organiseerde 10 gezellige avonden die door ongeveer 30 personen per avond zijn bezocht. De Welle mocht hier een ondersteunende rol verlenen.

Woonservicegebied Haarle:

Er hebben 2 netwerkoverleggen BAZ plaatsgevonden, waarbij het DNA van Haarle is besproken.

Woonservicegebied Marle, Daarle en Daarlerveen:

De Welle woonde 2 netwerkoverleggen BAZ bij, waarbij veel uitwisseling plaatsvond over Marle, Daarle en Daarlerveen.

Woonservicegebied Nijverdal Zuid:

Er hebben 2 netwerkoverleggen BAZ plaatsgevonden, waarbij het DNA van Nijverdal Zuid is besproken en 3 aandachtspunten zijn besproken.

De gebiedscoördinator van De Welle verleende ondersteuning bij De Hoge Es en wijkbestuur Noetsele. Doel: het maken van een gezamenlijke activiteitengids in het kader van integratie en versterking van sociale contacten.

De Welle woonde 2 bijeenkomsten bij met netwerkpartners en inwoners. Hier kwamen de thema’s preventie in de buurt en eenzaamheid aan de orde. Er werden vervolgafspraken gemaakt en acties uitgezet in de wijken ter bevordering van sociale contacten.

De onderwerpen bewegen, gebruik social media, activiteiten voor jong en oud, NL Doet, AVG, vrijwilligerswerk, speelvoorzieningen, groen, samen eet initiatieven, leefbaarheidsenquête, veiligheid, groen, hoe jongeren bij de wijk betrekken en de ouderen in de wijk werden besproken bij een zestal ledenvergaderingen van wijkverenigingen waarbij ook De Welle aanwezig was.

Overig:

De Welle is door de gemeente en politiek gevraagd om mee te denken in een werkgroep LHTBI. Tevens benaderde de gemeente ons om de interventie Gezonde kinderen in krappe tijden (van De Academische Werkplaats Jeugd in Twente) uit te voeren. Deze is bedoeld voor ouders/verzorgster die in armoede leven met als doel de zorg voor hun kinderen te versterken. Hier was onvoldoende animo voor. In 2019 wordt een tweede poging gedaan.

De Huiskamer schakelde De Welle in voor hulp bij een fondsaanvraag voor een toneelstuk waar mensen uit de bijstand een hoofdrol hebben.

Vanuit het Taalpunt organiseerden De Welle samen met de ZINiN bibliotheek en St. Lezen & Schrijven een verkiezingsdebat in begrijpelijke taal. Het doel hiervan was om iedereen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen te betrekken. Lijsttrekkers spraken uitsluitend in begrijpelijke taal over 5 stellingen die vanuit de samenleving waren opgesteld. Tijdens dit bijzondere debat waren ruim 30 persoenen aanwezig.

In het afgelopen jaar zijn er 2 moestuinen aangelegd bij dagopvanglocaties. 1 in Nijverdal en 1 in Daarle. Buurtbewoners hielpen mee deze te onderhouden.

Vrijwilligers van De Welle en de tuinploeg van Aveleijn assisteerden bij ongeveer 80 aanvragen voor tuinonderhoud bij mensen die dit niet goed meer zelf kunnen.

De Welle was intermediair tussen aanvragers en commissie van het Dorpsbudget. Eind januari kwam de commissie bij elkaar en verdeelde het budget onder 22 aanvragen.

Vluchtelingenwerk

Het afgelopen jaar werden 40 nieuwe statushouders ondersteund bij huisvesting, educatie en maatschappelijk functioneren. Hiervoor zijn diverse taakgroepen actief (taal, werk, inburgeren). Het bewerkstelligen van een positieve beeldvorming ten aanzien van statushouders is een belangrijk thema voor VluchtelingenWerk. In 2018 werd het project Noabers van Ver opgestart. Dit project heeft als doel statushouders te begeleiden naar vrijwilligerswerk. Er is hierbij een nauwe samenwerking met het talentenportaal van de gemeente Hellendoorn. Dit jaar zijn de eerste voorbereidingen voor de Zonneweken gestart. We hopen met de Zonneweken te bewerkstelligen dat kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar door sport- en cultuuractiviteiten betere kunnen integreren. Vluchtelingenwerk zet allerlei extra middelen in om ervoor zorg te dragen dat statushouders binnen 3 jaar zelfstandig functioneren in de Nederlandse samenleving. Denk hierbij aan thema-avonden, taal- en huiswerkbegeleiding. Elke maandagochtend vindt er taalles plaats in de bibliotheek. Statushouders doen actief mee in de lokale samenleving, zijn actief in het verenigingsleven, sport en doen vrijwilligerswerk. Inwoners van de gemeente Hellendoorn hebben een positief beeld ten aanzien van statushouders. Hun zelfredzaamheid en de positie op de participatieladder is verbeterd. Statushouders stromen duurzaam uit naar regulier werk. Binnen VluchtelingenWerk zijn 40 vrijwilligers en stagiaires actief onderverdeeld in 9 taakgroepen. In 2018 waren meer dan 280 cliënten in begeleiding. De taakgroep wet Inburgering heeft 100% van de inburgeringsplichtigen in beeld.

Wmo-raad

De Welle verleent ondersteuning aan de Wmo-raad en de themagroepen bij opinievorming en organisatie. De Wmo-raad bestaat uit 13 personen die 8 keer bij elkaar kwamen en 5 themabijeenkomsten organiseerden. In 2018 hebben ca. 60 personen een vergadering van de Wmo-raad bezocht. De Wmo-raad bracht 9 adviezen uit.

  1. Opgroeien

Jongerenwerk

Het JONGERENCENTRUM was 48 weken geopend (6 dagdelen per week) en trok per dagdeel gemiddeld 25 bezoekers.
Tijdens de avonden waren er meer bezoekers dan tijdens de middagen. Het totaal aantal bezoekers was 4.951.

Met 15 jongeren maakten de jongerenwerkers een trip naar de Penitentiaire Inrichting De Karelskamp in Almelo.

Jongerenwerker Lisa organiseerde in het kader van een schoolopdracht 2 VOORLICHTINGSAVONDEN. Op de eerste avond was er een ervaringsdeskundige aanwezig die een boekje open deed over criminaliteit en de negatieve gevolgen. De tweede voorlichting was in samenwerking met de politie en stond in het teken van sexting, drugs en anticonceptie. Hieraan hebben 35 jongeren meegedaan.

Jongerenwerkers en stagiaires waren present bij de OPEN HUIZEN van Reggesteyn, locatie Willem de Clercq en Noetselerbergweg. Door middel van een photobooth, het aangaan van gesprekken over het gevaar van het online plaatsen van foto’s en het uitdelen van keycords met onze contactgegevens zijn er wel 100 jongeren bereikt.

Tijdens de ROEFELDAG maakten 15 kinderen kennis met het jongerencentrum. Ze mochten graffiti spuiten en hun kunstwerk meenemen naar huis. Zowel ouders als kinderen hebben deze activiteit als positief ervaren.

Het jongerenwerk besteedde tijdens de SPORT- EN CULTUURMARKT aandacht aan de zomeractiviteiten. De sport- en cultuurmarkt trok weinig jongeren in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar, mogelijk door de warmte.

Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranjefonds (NLDOET) zetten 10 jongeren zich vrijwillig in voor het jongerenwerk. Samen met medewerkers van de Gamma realiseerden zij banken voor het dakterras. De activiteit werd door zeven deelnemers beoordeeld en scoorde gemiddeld een 9,1. Deelnemers gaven aan dat de activiteit hen leerde samenwerken en omgaan met hun geduld.

Het jongerenwerk biedt gemotiveerde stagiaires een plek om ervaring op te doen. Tijdens de MAATSCHAPPELIJKE STAGEMARKT van Reggesteyn Noetselerbergweg waren jongerenwerkers dan ook aanwezig om jongeren deze plek te bieden. Dit resulteerde in maar liefst 19 stagiaires. Stagiaires draaien bardiensten in het jongerencentrum en voeren aanvullende taken uit.

Reggesteyn Willem de Clercq en Noetselerbergweg organiseerden 4 SOT-
OVERLEGGEN
waarbij het jongerenwerk aanschoof. Door de AVG werden weinig leerlingen besproken. Onderwerp van discussie was de toekomstige invulling van dit overleg.

Het OVERLEG JEUGD EN VEILIGHEID vindt iedere 1e dinsdag van de maand plaats. Hier worden verschillende groepen jongeren besproken en wordt continu een risicoanalyse gemaakt en een preventieve aandacht besproken. Jongerenwerk had de leiding over dit overleg, nodigde netwerkpartners uit, zat voor en notuleerde. In de toekomst moet deze verantwoordelijkheid mogelijk bij gemeente komen te liggen.

De jongerenwerkers zijn met name in het voorjaar en de zomer veel aanwezig geweest OP STRAAT. Op basis van overlastmeldingen wordt bepaald waar de jongerenwerkers zich bevinden op straat. Er is minder inzet geweest op straat dan de intentie was. Dit kwam door tekort aan jongerenwerkers.

Culturele activiteiten:

MARLE: In het begin van 2018 zijn er verschillende culturele activiteiten georganiseerd in Marle, waaronder een workshop fotografie en workshop graffiti. De algemene reacties waren positief.

CULTUURCARROUSEL: Op basisschool De Marliaantjes maakten 15 leerlingen uit groep 5 t/m 8 kennis met een culturele activiteit die ze normaliter niet snel zouden uitvoeren. In groepsverband werkten zij aan het mozaïeken van zitelementen voor op het schoolplein. Op deze manier blijft de inzet van de jeugd zichtbaar en krijgt cultuur waarde in de gemeente. Tijdens de uitvoering is aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden omtrent samenwerking en het leren plannen van taken.

DAARLE: Met ondersteuning van het jongerenwerk zijn er diverse activiteiten georganiseerd in dorpshuis ’n Kadiek waar +/- 30 jongeren op af kwamen. Met tips, informatie en advies kregen dorpsbewoners handvaten om dit zelfstandig op te pakken.

DODENHERDENKING: Samen met jongeren woonden jongerenwerkers de herdenking bij het monument bij. Voor velen was dit een nieuwe ervaring.

75 JAAR VRIJHEID: Voor de viering van 75 jaar vrijheid in de gemeente Hellendoorn leverde jongerenwerk een bijdrage. In 2020 gaat een groep jeugd kamp Westerbork bezoeken waar zij vervolgens een educatief programma zal volgen. Deze dag wordt afgesloten met een kleinschalig vrijheidsfeestje in Place2Be, genaamd Place2BeFree.

EIGEN OOGST: Ook dit jaar was het jongerenwerk betrokken bij Eigen Oogst. Na het bouwen van een houten afgesloten kubus in het jongerencentrum gingen jongeren aan de slag met het rondgooien van verf in deze kubus en het schrijven van quotes die hen aan het hart gaan. Op Eigen Oogst werd dit kunstwerk middels een VR-Bril tentoongesteld. Via deze weg konden bezoekers van de tentoonstelling een kijkje nemen in de leefwereld van jongeren.

ZOMERACTIVITEITEN: In 2018 mocht het jongerenwerk rekenen op 80 deelnemers aan de zomeractiviteiten. In de 1e en laatste week van de zomervakantie werden er 6 activiteiten georganiseerd voor jeugd in onze gemeente. Door de extreme warmte was er weinig animo voor de activiteiten, met uitzondering van de dropping en Moviepark Germany. Er zijn maar liefst 60 jongeren mee gegaan naar Moviepark en er hebben 20 jongeren meegedaan met de dropping.

Voorlichtingen:

SOCIALE MEDIA: In leerjaar 1 t/m 3 van het voorgezet onderwijs is er aan alle leerlingen een voorlichting gegeven over sociale media. Meer dan 85% van de docenten van leerjaar 1 beoordeelden de voorlichting als ‘goed’. 71,4 % heeft het idee dat leerlingen nieuwe informatie hebben gehoord. De wijze van presenteren krijgt van de meerderheid van de docenten ook een ‘goed’ als score.

VUURWERKVOORLICHTING: Met de vuurwerkvoorlichting bereikte het jongerenwerk in totaal 385 leerlingen. Deze voorlichting werd uitgezet op 15 basisscholen, waaronder twee speciaal onderwijs scholen. 68,4% beoordeelde de voorlichting als ‘goed’. 26,3 % beoordeelde met een ‘zeer goed’. 73,7 % gaf aan dat de kinderen veel nieuwe informatie hebben gehoord, de overige 26,3 % vond de vernieuwde informatie middelmatig.

VUURWERKBUS: De bus maakte dit jaar weer de nodige kilometers. Verdeeld over 100 kilometer zijn er zo’n 40 vuurwerkbrillen en 60 aansteeklonten uitgedeeld.

Via SOCIALE MEDIA heeft het jongeren­werk een groot bereik van ruim 750 volgers. 59% van deze volgers komt uit de gemeente Hellendoorn, de grootste leeftijdscategorie is tussen 13 t/m 24 jaar.

Samen met 10 jongeren hebben jongerenwerkers 12 weken getraind voor de STRONGMANRUN. De trainingen werden goed bezocht. Jongeren deden op 1 september vrijwilligerswerk tijdens de Strongsisterrun en op 2 september verschenen zij zelf aan de start van dit sportieve evenement. Alle 10 jongeren haalden de finish en gaven aan fitter te zijn geworden door de trainingen.

Sportbuurtwerk

Het sportbuurtwerk verleende ONDERSTEUNING aan sportverenigingen en bij activiteiten. Zo had het sportbuurtwerk een adviserende en verbindende rol bij het Walking Football. Deze groep bestaat momenteel uit 13 deelnemers. Deze is zoekende naar uitbreiding deelnemers en andere opzet samenwerkingsconstructie. De regie ligt nu bij de betrokken partijen.

De SPORTMOBIEL was tot en met juli wekelijks aanwezig in de buitengebieden. Particulieren konden de sportmobiel huren en hier werd incidenteel gebruik van gemaakt. Ook tijdens de Kinderstraat werd de sportmobiel regelmatig ingezet.

Voor de DOELGROEP 12-21 JAAR werden diverse initiatieven ontplooid. Om goed voorbereid aan de start van de Strongmanrun te verschijnen, werd er een wekelijkse training voor jongeren in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar georganiseerd, waaraan 10 jongeren deelnamen. Het sportbuurtwerk verzorgde samen met het jongerenwerk de trainingen, die als effect hadden dat jongeren wekelijks op eigen initiatief gingen sporten. In 2019 komt er in het kader van de Strongmanrun een vernieuwd aanbod aan trainingen.

Het sportbuurtwerk initieerde STRUCTURELE SPORTMIDDAGEN voor de doelgroep statushouders. In een periode van 2 maanden waren er 12 unieke bezoekers. Ook werd een bijdrage geleverd aan het versterken van de re-integratie en de vrijetijdsbesteding, dit d.m.v. structurele aanwezigheid van het sportbuurtwerk.  In 2019 zal ook de focus komen te liggen op het outreachende werken en het gebruik van bestaande speelvelden in de wijk.

In 2018 was er aandacht voor ZWEMVAARDIGHEIDSBEWIJZEN VOOR STATUSHOUDERS. Ongeveer 30 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 21 jaar hebben geen beschikking over een dergelijk bewijs. In 2018 stelde het sportbuurtwerk, samen met de gemeente Hellendoorn, VluchtelingenWerk, het Ravijn en scholengemeenschap Erasmus (afd. ISK) een programma van eisen op om deze doelgroep te faciliteren bij het behalen van het zwemvaardigheidsbewijs. In 2018 startte een pilot met 23 jongeren. In 2019 komt er in de weekenden een structureel aanbod voor deze doelgroep, waarbij de coördinatie in handen ligt van het sportbuurtwerk.

Dit jaar mocht het sportbuurtwerk een bijdrage leveren aan diverse GEMEENTELIJKE INITIATIEVEN:

SCOREN IN HELLENDOORN: In samenwerking met diverse partijen is er een concreet plan ontwikkeld, met als doel de doelgroep in beeld te brengen. Aansluitend kan gekeken worden naar werk, werkervaringsplekken en andere vormen van ondersteuning. Onder de naam van “Jongeren Talents-Event” zijn er 2 bijeenkomsten gerealiseerd met een totaal bereik van 8 potentiële kandidaten.

JEUGDSPORTFONDS (JSF): Het sportbuurtwerk treedt op als intermediair voor dit fonds in de gemeente Hellendoorn. 40 gezinnen (+/- 65 kinderen) deden via het sportbuurtwerk een beroep op het JSF. Het vernieuwen van aanvragen en het structureel onderhouden van contacten met ouders neemt binnen dit proces een centrale rol in.

KINDERSTRAAT: Samen met het buurtwerk coördineert sportbuurtwerk het project Kinderstraat. Momenteel zijn er 5 actieve Kinderstraten. In 2018 hebben alle deze straten een bijdrage van minimaal 4 activiteiten per straat. De bewoners zijn benaderd voor een vervolg in 2019. Vanuit de bewoners kregen we positieve signalen over het continueren van het project. Per straat is €150,- aan activiteitenbudget beschikbaar gesteld.

KENNISMAKEN MET SPORT EN CULTUUR IN HET BUITENGEBIED: In 2018 draaide er in Marle een succesvolle pilot i.s.m. studenten van Landstede Sport en Bewegen. Het doel is de doelgroep van 6 t/m 14 jaar in buitengebieden kennis te laten maken met een breed sport- en beweegaanbod i.c.m. lokale sportverenigingen. 38 unieke bezoekers namen wekelijks deel aan het programma bij de Leemkamp. Eind 2018 nam het jongerenwerk ook het onderdeel cultuur hierin mee. De intentie is om dit project (vier keer per gemeenschap) in de buitengebieden Haarle, Daarle en Daarlerveen te continueren. Afstemming met lokale sportverenigingen, het basisonderwijs en het plaatselijk belang wordt hierbij meegenomen.

Op 19 april 2018 vond in sporthal Het Ravijn de 1e editie van het PEUTERFESTIJN (Koningsspelen voor peuters) plaats. Dit is een sport- en speelfestijn voor alle peuters op initiatief van Stichting De Welle, SPGH en de gemeente Hellendoorn. De sport- en spelochtend, waarbij 140 peuters aanwezig waren, was opgedeeld in 2 gedeeltes (vrije inloop en de peuterspeelzaalgroepen van de SPGH). Naast de vele peuters waren er ook veel ouders/verzorgers mee om samen met hun zoon/dochter te bewegen. De betrokken partijen willen dit evenement jaarlijks laten terugkeren.

In het jaar 2018 zou er een wensen- en behoeften onderzoek voor jeugd in de leeftijd van 13-18 jaar plaatsvinden, gericht op sport en bewegen. Deze werd niet gerealiseerd i.v.m. onvoldoende draagvlak in het voortgezet onderwijs.

  1. Vrijwilligerswerk

HellendoornDoet!

Onder de paraplu van HELLENDOORNDOET! met daarin ondergebracht: Mooi Meegenomen, Graag Gedaan, OOZ en de Belastingservice, worden burgers in de gemeente Hellendoorn met behulp van vrijwilligers ondersteund in het langer zelfredzaam kunnen zijn. De Vrijwilligersvacaturebank sluit hierop aan door potentiële vrijwilligers en organisaties die werken met vrijwilligers en een vacature hebben, met elkaar in contact te brengen.

Binnen de VRIJWILLIGERSVACATURE­BANK zijn er in 2018 5 mensen met afstand tot de afstandsmarkt begeleid naar vrijwilligerswerk in de gemeente. Deze mensen vragen in de toeleiding naar vrijwilligerswerk extra tijd en aandacht. Mede door signalen uit het vrijwilligersveld is dit jaar een training AVG georganiseerd, waarbij meer dan 60 vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties aanwezig waren. De grote opkomst gaf aan dat De Welle hierbij insprong op een grote behoefte. Om een nieuwe groep mogelijke vrijwilligers aan te boren, organiseerde De Welle in samenwerking met In-Tens Consultancy, de Jong & Laan en Ter Braak Willems notarissen een nieuw evenement genaamd ‘Help, mijn pensioendatum nadert!’ De 3 bovengenoemde experts belichtten tijdens een interactief samenspel met de aanwezigen verschillende aspecten van pensioen. Tevens was er na het inhoudelijke programma tijdens een kleine vrijwilligersmarkt nog de mogelijkheid om in gesprek te gaan met vrijwilligersorganisaties. Het initiatief werd goed ontvangen. HellendoornDoet! zette vooral in op het onder de aandacht brengen van de vacatures, omdat de organisaties gebaat zijn bij het opvullen van hun vacatures. De ondersteuningsmogelijkheden verdienen hierbij nog extra aandacht. In 2018 zijn 97 vrijwilligers via de site www.hellendoorndoet.nl bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Er wordt veel aandacht besteed aan het wekelijks laten terugkeren van vrijwilligersvacatures in de lokale kranten. Hierin worden ook de vrijwilligersorganisaties bij toenaam genoemd, dus ook daar verwachten we nog extra rechtstreekse bemiddelingen. 35 nieuwe vrijwilligers schreven zich via de site in. Men kan ook op vacatures reageren zonder zich officieel in te schrijven. Dit is gedaan om de drempel wat minder hoog te maken. Er zijn 140 nieuwe vacatures toegevoegd aan de site hellendoorndoet.nl. Het aantal unieke bezoekers dat in 2018 een kijkje nam op de website van de vrijwilligersvacaturebank was 5.503.

De Welle ondersteunde de Sterrenwacht bij de organisatie van een speciale kindermiddag. Onze bijdrage varieerde van advies bij het op te stellen programma, de begeleiding en een bijdrage in de PR en communicatie. Ruim 100 kinderen meldden zich aan. De Sterrenwacht probeert hier een terugkerende activiteit van te maken.

De vervoersvoorziening van GRAAG GEDAAN krijgt in 2019 een nieuwe vorm in de samenwerking met de ANWB onder de naam AUTO-maatje. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart in 2018. Op jaarbasis komen er 400 hulpvragen voor Graag Gedaan binnen. Er is hierin een kleine teruggang waarneembaar tot 370 aanvragen. De aanvragen variëren van hulp bij kleine klusjes tot vervoer naar het ziekenhuis. Mensen zijn tevreden. Uit een onderzoek in 2018 onder de deelnemers van het vervoer van Graag Gedaan komt een tevredenheidscijfer van een 8,9.

Wekelijks worden er 2 ritten voor MOOI MEEGENOMEN geregeld. Boodschappen doen staat elke week op het programma. Een team van vrijwilligers houdt zich maandelijks bezig met het opstellen van het programma en ook achter de schermen is voor Mooi Meegenomen een vrijwilliger actief die zorgt voor de planning van de chauffeurs en de indeling van de ritten.

Cliënten wordt geadviseerd om hun administratie op een overzichtelijke manier op orde te houden. Er hebben zich in 2018 een aantal nieuwe vrijwilligers aangemeld voor ORDE OP ZAKEN. Via de gemeente en onder andere ZorgAccent kwamen ook hulpvragen binnen om mensen te ondersteunen bij hun administratie. In 2019 wordt deze lijn doorgezet.

De cliënten van de BELASTINGSERVICE waarderen deze met een tevredenheidscijfer van 8,7. Van deze service wordt onverminderd veel gebruik gemaakt. 400 keer per jaar werd er een beroep gedaan op de Belastingservice/OOZ. Dit is vergelijkbaar met het jaar 2017. De Belastingdienst riep onze service uit tot top 3 van Nederland!

Aan de BEURSVLOER HELLENDOORN deden 20 bedrijven en 24 non-profitorganisaties mee. Er is met gesloten beurzen voor € 49.735,- aan matches gesloten.

De Welle kent intern circa 520 geregistreerde VRIJWILLIGERS. We zien een lichte daling hierin, maar zijn vooralsnog in staat om al onze activiteiten te bemensen. Deze groep krijgt de nodige aandacht door middel van ontmoeting, attenties en nieuwsbrieven. Elk jaar wordt de invulling van het vrijwilligersbeleid opnieuw bekeken, zodat er op de nieuwste ontwikkelingen geanticipeerd kan worden.

De VRIJWILLIGERSWAARDERING voor de gemeente Hellendoorn vindt nu nog 1x per 2 jaar plaats. In 2018 heeft er geen waarderingsmoment plaatsgevonden. Hiervoor wordt door de gemeente Hellendoorn een budget van 5.000 euro per 2 jaar beschikbaar gesteld. Dit is niet toereikend, dus een jaarlijkse waardering is daarmee überhaupt niet haalbaar.

  1. Meedoen makkelijker maken

Ouderenwerk

Binnen het SAMEN ETEN is er een vergrijzing te constateren. Door overlijden en verhuizingen is het deelnemersaantal afgenomen in de loop der jaren. Er komen minder nieuwe deelnemers bij. Inwoners van de gemeente kunnen nu – anders dan vroeger – in meerdere kernen gebruikmaken van maaltijdaanbieders. Er is veel keuze.

In het Laarmanhuis Haarle werden 476 maaltijden verstrekt. Er werd 44 keer een beroep gedaan op de bijzondere bijstand. In de Kruidenwijk vindt elke woensdag een Samen Eten-activiteit plaats. Hier werden 415 maaltijden uitgeserveerd, waarvan 46 keer gebruik werd gemaakt van de subsidieregeling. Elke week nemen hier 12 senioren deel. De Cirkel biedt elke werkdag plaats aan tafel. Hier maken dagelijks circa 12 mensen gebruik van. Er werden 2.862 maaltijden gegeten waarvan 932 met behulp van de bijzondere bijstand. Op donderdagmiddag schuiven 12 deelnemers aan in de Bendien Smitshof waar 281 maaltijden werden genuttigd (139 subsidie). Tot slot werden in het Noaberhuus 402 maaltijden voor zo’n 10 senioren per week bereid. In de Leemkamp te Marle wordt 1 x per maand gekookt voor 10 senioren.

Om een ander publiek te interesseren voor onze maaltijdvoorziening startte De Welle in 2018 met een nieuwe activiteit: het aanbieden van een vernieuwd aanbod maaltijden aan het eind van de middag. In dit geval gaat het om PANNENKOEKEN EN MAALTIJDSOEP!

Elke week bezoeken 110 deelnemers de SOCIORUIMTE ‘Bendien Smitshof’ om deel te nemen aan een van de activiteiten. Wekelijks bezoeken 190 deelnemers socioruimte ‘de Cirkel’ om deel te nemen aan een activiteit. 134 deelnemers zijn betrokken bij een activiteit in ‘de Eik’. Wekelijks komen 41 deelnemers in ontmoetingsruimte Bunga Tandjung. Het kaarten in ‘de Blenke’ trekt 28 kaarters. Het koersballen in Hulsen vindt om de week plaats. Hier komen15 deelnemers op af. Maandelijks bezoeken 35 deelnemers de activiteit gymnastiek

Elke week op de woensdagmorgen en –avond staan vrijwilligers klaar om DIEPVRIESMAALTIJDEN te bezorgen bij cliënten aan huis. De Welle kan hierbij rekenen op een team van 7 personen. In 2018 zijn er 8.925 maaltijden geleverd. Bij 3.156 maaltijden werd er gebruik gemaakt van de subsidieregeling. In 2018 is er een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder de klanten van de diepvriesmaaltijden. De diepvriesmaaltijden scoorden een ruime 8.

Dagelijks van maandag tot en met vrijdag bezorgt een groep van 20 vrijwilligers de warme maaltijden bij de klanten. Voor het weekend worden er op vrijdag diepvriesmaaltijden meegeleverd. Behalve het afgeven van de maaltijden houden de bezorgers ook een oogje in het zeil. Bij een “niet-pluis-gevoel” geven zij een seintje aan de beroepskracht die dit verder oppakt. In 2018 zijn er 6.859 warme maaltijden verstrekt. Subsidie is afgegeven op 1.154 maaltijden. Ook hier scoren de maaltijden een ruime 8 op tevredenheid.

ONTMOETING is de basis van sociale interactie, een noodzakelijke voorwaarde om (sociale) eenzaamheid terug te kunnen dringen. Eenzaamheid heeft als risico een versnelde vraag naar professionele (dure) zorg. Het effect van ontmoetingsactiviteiten is een zinvolle tijdsbesteding, waardoor eenzaamheid kan worden voorkomen. De Activiteiten die hieraan hun steentje bijdragen zijn: Het orkest Sohno, het koor de Golden Rockers, volksdansen, bowlen, biljarten, stijldansen, fietsen, klootschieten en wandelen. Het koor de Golden Rockers treedt regelmatig op in de verzorgingshuizen in de gemeente Hellendoorn en geeft ook acte de presence bij de wandelmeerdaagse van ‘De Blenke’. De ontmoetingsactiviteiten kunnen wekelijks rekenen op 130 deelnemers, die begeleid worden door zo’n 25 vrijwilligers. Dit wordt gedaan met een frequentie van 30 tot 34 keer per jaar. Vrijwilligers nemen de organisatie op zich van de diverse zelfstandig opererende vrijwilligersactiviteiten en De Welle ondersteunt hun initiatieven.

Senioren worden door de OUDERENADVISEUR geadviseerd op gebied van wonen, welzijn en zorg, waardoor langer wonen in de vertrouwde omgeving een optie wordt. De duurdere zorg wordt uitgesteld dan wel kan voorkomen worden. Samen met Dimence wordt “WELZIJN OP RECEPT” vormgegeven. Huisartsen kunnen patiënten een recept meegeven, waardoor men doorgestuurd wordt naar de coördinator van De Welle of van Dimence, al naar gelang de klachten en achtergrond. De PREVENTIEVE HUISBEZOEKEN (Senioren op Eigen Kracht, SOEK) worden door 15 vrijwilligers gedaan. Zij gaan op bezoek bij 80-, 85- en 90-jarigen. Uit de gegevens van de ingevulde vragenlijsten maakt de GGD een verslag wat aan de gemeente wordt aangeboden. 41% van de 90-jarigen, 57% van de 85-jarigen en 63% van de 80-jarigen zijn bezocht. De ouderenadviseur heeft 63 huisbezoeken gedaan op verzoek van huisarts, POH, thuiszorg, familie en ouderen zelf.

Het effect van PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING is dat mensen langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen. Daarnaast worden de kosten voor de zorg beperkt. Onze diensten bepalen in belangrijke mate het gevoel van veiligheid voor de gebruiker. Voor veel mantelzorgers is het prettig om te weten dat er altijd iemand bereikbaar is mocht de nood aan de man zijn. In 2018 zijn er – verdeeld over vier gemeentes – 318 nieuwe klanten voor PERSONENALARMERING aangesloten. We sloten 286 mensen af. In totaal gaat het over 1.258 aansluitingen. In de gemeente Hellendoorn gaat het om de volgende aantallen: 158 aansluitingen, 156 afsluitingen en 604 gebruikers. Door de komst van glasvezel en de diversiteit ten aanzien van telefoonaanbieders wordt het plaatsen steeds technischer. Daarom bieden we een diversiteit aan toestellen en is er veel aandacht voor de bijscholing van onze vrijwilligers die de plaatsing verzorgen.

Dat de klanttevredenheid zo groot is, is mede te danken aan de geschoolde vrijwilligers die de apparaten plaatsen. Bij spoed kan het de volgende dag en soms nog dezelfde dag, maar altijd binnen .. werkdagen.  Ook bij storingen zijn de vrijwillige monteurs  vaak dezelfde dag nog  in staat om een euvel  te verhelpen.  De kosten kunnen op deze wijze laag blijven en dat is altijd in het voordeel van onze klant. De ontwikkelingen rondom personenalarmeringssystemen gaan snel! Reden voor De Welle om op dit terrein niet achterover te leunen. In 2017 is een oriëntatie gestart naar nieuwe vormen van alarmering door de inzet van sensoren in en om het huis die naar behoefte van de cliënt ingezet kunnen worden.  Te denken valt aan een koolmonoxidemelder, brandalarm, valdetectie etc.