• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Keukentafelgesprekken en de Wmo-raad

Stichting De Welle

Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) van kracht. Deze hernieuwde wet regelt de overdracht van de AWBZ zorgtaken naar gemeenten. De filosofie achter deze overdracht van zorgtaken is dat gemeenten dicht bij zorgvragers staan en beter maatwerk kunnen verlenen. De overdracht van zorgtaken gaat gepaard met forse bezuinigingen. Deze bezuinigingen worden door de landelijke overheid opgelegd.

Zorgvragers moeten dus zorg aanvragen bij de gemeente. Om de juiste zorg vast te stellen gaat de gemeente de zogeheten keukentafelgesprekken houden. In deze gesprekken met de zorgvrager kijkt de gemeente wat de zorgvrager zelf nog kan, wat eventuele mantelzorgers kunnen en wat het sociale netwerk rondom de zorgvrager kan om aan de noodzakelijke zorg te voldoen. Wanneer mocht blijken dat dit niet voldoende is, zorgt de gemeente voor de aanvullende zorg. Daarbij wordt er eerst gekeken naar reeds bestaande algemene voorzieningen, vervolgens naar voorliggende voorzieningen en ten slotte naar maatwerkvoorziening.

Het keukentafelgesprek is een hele belangrijke start voor de zorgvraag en de eventuele bijbehorende voorziening. De Wmo-raad is een raad, bestaande uit inwoners van de gemeente, die gevraagd en ongevraagd de gemeente kan adviseren over haar WMO-beleid en de jeugdzorg.
Om in het geval van de uitvoering van de WMO goed te kunnen adviseren, heeft de Wmo-raad een werkgroep ingesteld die gaat kijken hoe de keukentafelgesprekken verlopen. Zij willen verschillende keukentafelgesprekken evalueren om te kijken wat er goed gaat en wat er eventueel beter kan. De werkgroep werkt samen met de gezamenlijke ouderenbonden en bestaat dan ook uit een aantal leden van de Wmo-raad en een aantal leden van de ouderenbonden.
De werkgroep is duidelijk geen klachtencommissie, maar wil in kaart brengen hoe het in het algemeen gaat met de keukentafelgesprekken en wil daarover een advies uitbrengen aan de gemeente.

De werkgroep is nu op zoek naar zorgvragers die een keukentafelgesprek met de gemeente hebben gehad. Kent u iemand of wilt u zelf in gesprek met de werkgroep om het keukentafelgesprek te bespreken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Wmo-raad op 0548-638803 of u aanmelden via het mailadres: info@wmoraadhellendoorn.nl.