• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Positie ouders van peuters versterkt in 2016

Stichting De Welle

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) is per 1 januari 2016 aangepast. Het betreft vooral het versterken van de positie van ouders. Met deze wetswijziging krijgen ouders enkele instrumenten aangereikt om te waarborgen dat zij worden gehoord. Ouders krijgen hierdoor een rol in het waarborgen van kwaliteit. Het betreft vooral twee nieuwe instrumenten, nl. het instellen van een oudercommissie en de verplichting om aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Wat verandert er?
• Ouders hebben voortaan meer invloed op de (pedagogische) kwaliteit van de peuterspeelzaal. Twee keer per jaar is er overleg tussen de oudercommissie en de organisatie.
• De resultaten van de handhaving komen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ouders hebben meer rechten om de houder aan te spreken op misstanden binnen de organisatie.
• De organisatie is verplicht open te zijn over de kwaliteit en de financiële situatie.
• De organisatie is verplicht aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Wanneer ouders/oudercommissie een klacht hebben en er met de organisatie niet uitkomen t.a.v. de klacht, kunnen zij een klacht indienen bij de geschillencommissie. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak.
Oudercommissie
Per 1 januari 2016 zijn peuterspeelzalen verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie heeft een adviserende functie over onderwerpen zoals het algemene beleid gericht op opvoeding, veiligheid of gezondheid. Er komt meer nadruk te liggen op het pedagogisch beleid. De Welle moet het gevoerde en nog te voeren pedagogisch beleid vanaf 1 januari 2016 bespreken met de oudercommissie. Hieronder vallen ook de spel- en ontwikkelingsactiviteiten. Daarnaast is De Welle verplicht om het inspectierapport van de GGD met de oudercommissie te bespreken.
In de nieuwe wet is ook vastgelegd hoe ouders/oudercommissie voortaan een klacht kunnen indienen en een geschil voorleggen aan de geschillencommissie.
Geschillencommissie
Per 1 januari 2016 zijn houders van peuterspeelzalen verplicht aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ouders/oudercommissie kunnen hier terecht met klachten wanneer zij met de houder er niet tot ieders tevredenheid uitkomen. De procedure is vastgelegd in het protocol “Klachtenreglement Peuterspeelzalen Stichting De Welle”. Deze is in te zien op de peuterspeelzaal.