• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Tolken Tigrinya en Arabisch gezocht (vrijwilligersfunctie)

Stichting De Welle

Als tolk van VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn vertrouwen wij erop dat alle informatie op een juiste manier wordt overgebracht.

Welke tolkhouding verwachten wij van u?

 • Integer; wij verwachten dat u eerlijk en betrouwbaar handelt.
 • Objectief; u houdt uw persoonlijke mening voor u. Ook als u het niet eens met de gespreksleider of de cliënt.
 • Eén op één vertalen; de gespreksleider vraagt iets aan de cliënt en u dient het letterlijk te vertalen en terug te vertalen.
 • Duidelijkheid van rollen; u dient niet zelf het gesprek aan te gaan met de cliënt. Het gesprek verloopt via de gespreksleider. Alles wat de cliënt zegt, dient letterlijk vertaald te worden.
 • Geheimhouding; alles wat binnen het gesprek ter sprake komt, of de afhandeling naderhand, dient vertrouwelijk te worden behandeld. Dat houdt in dat u alleen met de gespreksleider over de inhoud mag praten.

De beroepscode van tolken, dienende als leidraad voor VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn, zegt er het volgende over:

 1. Tolken en vertalers nemen uitsluitend opdrachten aan waarvoor zij de vereiste(taal-)kennis en bekwaamheid bezitten.
 2. Tolken zorgen tijdens het tolken, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voor een volledige en doeltreffende communicatie tussen de partijen voor wie zij werken, onder meer door zo nodig actief op te treden om — al dan niet cultureel bepaalde — misverstanden en onbegrip te voorkomen of op te heffen.

Uit: gedragscode tolken en vertalers (Wet beëdigde tolken en vertalers)

Beroepsgeheim
Tolken hebben een zwijgplicht net zoals artsen dat hebben. De informatie die de tolk tijdens het tolken te horen krijgt is vertrouwelijk. Dit betekent dat de tolk alles moet geheimhouden wat hij tijdens het tolken hoort. De tolk mag informatie niet voor zichzelf gebruiken en niet aan andere personen doorgeven. Dit geldt ook voor de informatie die een tolk krijgt ter voorbereiding op de tolksituatie. Als de tolk merkt dat het welzijn van de klant of van andere personen in gevaar is, mag de tolk dit bij passende instanties melden.

Relaties met klanten

Als het nodig is moet de tolk de klant informeren over de regels waaraan de tolk zich moet houden. De tolk moet de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de klant respecteren. Als een tolk voor een minderjarige persoon tolkt, blijven de ouders of verzorgers verantwoordelijk.

De tolksituatie
Gedragsregels voor tolken.

De tolk moet een boodschap volledig en naar waarheid vertalen.

 • Als de tolk de boodschap niet goed kan vertalen, moet hij samen met de klant een oplossing bedenken.
 • De tolk en de klant kunnen een verschillende maatschappelijke achtergrond hebben en verschillende ethische opvattingen. De tolk mag de situatie hierdoor niet laten beïnvloeden.
 • Het kan gebeuren dat het tolken niet goed verloopt of dat het verschil in opvattingen te groot is. De tolk kan zich dan terugtrekken uit de tolksituatie.
 • De tolk is een tolk. De tolk is tijdens het tolken geen hulpverlener of adviseur.
 • De tolk mag zich niet bemoeien met de inhoud van een gesprek.
 • Tijdens een tolkopdracht is de tolk samen met u en andere aanwezigen verantwoordelijk voor de communicatie. De tolk is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de communicatie.
 • De tolk moet ervoor zorgen dat zijn houding, gedrag en uiterlijk zo min mogelijk afleiden.
 • De tolk zal pauzes nemen wanneer dit nodig is. Voor zover dat kan, zal de tolk dit van tevoren met de klant afspreken.
 • De tolk moet altijd goed kunnen horen wat er wordt gezegd. Als mensen door elkaar heen praten of als iemand onduidelijk of te zacht praat, kan de tolk niet goed vertalen.
 • De tolk moet dan ingrijpen en vragen of de sprekers duidelijk en om de beurt willen praten.

Beroepshouding
Naast bovenstaande zal in situaties van ernstig ziekte en sterven sprake zijn van een grote mate van vertrouwelijkheid, soms van intimiteit.

Het begrip professionele distantie ofwel afstand geeft goed de rol weer die de tolk in dergelijke situaties zal moeten innemen. Ook als de situatie de tolk persoonlijk emotioneel raakt.

Indien de tolk een inhoudelijke vraag rechtstreeks van de cliënt ontvangt, dient deze door- of terug verwezen te worden naar (de medewerkers van)  kantoor. Mocht er dan alsnog een tolk nodig zijn, zal kantoor de tolk zelf inschakelen.

De tolk geeft geen privé telefoonnummer aan de cliënt(en). Mocht de tolk contact moeten opnemen met de cliënt om bijvoorbeeld een afspraak door te geven, dan is de tolk verplicht om met het eigen nummer onderdrukt te bellen. Dat wil zeggen dat de cliënt het nummer niet te zien krijgt, maar een ‘privé nummer’; het zogenaamde anoniem bellen. Tolken kunnen de kosten van deze gesprekken declareren bij de coördinator.

Ben u geïnteresseerd in deze vrijwilligersfunctie? Mail dan naar vluchtelingenwerk@stichtingdewelle.nl of bel met 0548-638790