• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

wierden2018

Voorwoord

De Welle heeft wederom een succesvol jaar achter de rug. Samen met de gemeente maken we in het begin van het jaar afspraken over de doelen en effecten van onze werkzaamheden. Deze afspraken worden gedurende het jaar gemonitord en zo nodig bijgesteld. De contacten met de gemeenten zijn inhoudelijk goed en er heerst een sfeer van vertrouwen.  De Welle heeft een breed werkgebied dat alleen met behulp van veel vrijwilligers gerealiseerd kan worden. Daar ligt de sterke kant van De Welle. De Eigen Kracht van de samenleving wordt gebruikt en daar waar mogelijk verder uitgebreid. Daar ligt ook meteen de zwakke kant want het potentieel aan vrijwilligers neemt af terwijl er met een vergrijzende bevolking meer hulpvragers bij komen. Dit is een uitdaging waarbij  WierdenDoet! van De Welle een belangrijke rol heeft in het vinden, ondersteunen en matchen van vrijwilligers en individuele hulpvragen, nu en in de toekomst.

In dit uitgebreide jaarverslag treft u een brede uiteenzetting van ons werk met inhoudelijke afwegingen. Er is ook een verkorte versie beschikbaar, waarin u in een enkele oogopslag een beeld krijgt van het verloop in 2018. Voor De Welle blijft de preventie voorop staan. Dat doen we via het jongerenwerk door het verzorgen van gastlessen maar ook door het begeleiden van jongeren op weg naar hun volwassenheid. De Welle zorgt dat er veel activiteiten zijn waar mensen contacten kunnen leggen. Positieve gezondheid en balans in het leven zijn belangrijke uitgangspunten bij o.a. het  ouderenwerk.  Sociale contacten zijn hierbij van wezenlijk belang. Maar ook bewustwording van eigen mogelijkheden en het inzetten van talenten. Power, beweeggroepen, welzijnsarrangement (welzijn op recept) valpreventie, themamiddagen spelen hier op in. Maar ook het Samen Tafelen, de soosgroepen en de ondersteuning thuis door middel van Tafeltje Dekje en alarmering en de servicedienst zorgen voor een bijdrage aan de zelfstandigheid.

Het sportbuurtwerk heeft veel sportieve activiteiten voor de jeugd gerealiseerd en heeft goede verbindingen gelegd tussen het onderwijs en de sportverenigingen.

Ook de allerjongsten hebben onze aandacht, de 4 peuterspeelzalen hebben zich volop doorontwikkeld.

Dit alles doen we samen met onze netwerkpartners, o.a. door onze actieve deelname aan Wijksaam. Door tijdig in te zetten op welzijn, wordt instroom in de geïndiceerde zorg verminderd en behouden we een sterke sociale samenleving die omziet naar elkaar.

Marianne Pekkeriet

Locatiemanager Stichting De Welle

Ouderenwerk

Apetito is de leverancier van onze WARME MAALTIJDEN AAN HUIS, een service waarvan +/- 40 personen gebruikmaken. Voor de bezorging krijgen we de hulp van 22 vrijwilligers. Samen zorgden zij voor de verspreiding van 9.331 warme maaltijden. Over de klantvriendelijkheid van vrijwilligers en beroepskrachten waren de klanten erg tevreden. Hierbij kwam een gemiddelde score van 8,3 uit het onderzoek. De tevredenheid over de maaltijden gaf een gemiddelde score van 7,6.

Zowel in het Oosterhoes als in de Holtinck biedt De Welle SAMEN TAFELEN aan. In het Oosterhoes schuiven elke donderdag 10 personen aan. 15 vrijwilligers serveerden maar liefst 387 maaltijden. Bij de Holtinck wordt er op de 1e dinsdag van de maand getafeld. Hier maken ongeveer 18 personen gebruik van. 5 vrijwilligers zorgen hier goed voor onze gasten. In totaal zijn er 211 maaltijden genuttigd in de Holtinck. Dit jaar is een start gemaakt met de buurtlunch. De slager richt het menu telkens op een thema. Het gemiddeld aantal deelnemers was 15 (plus de reguliere deelnemers van SAMEN TAFELEN).

In 2018 bood De Welle aan 6 deelnemers een cursus GEZOND LEREN KOKEN IN VOGELVLUCHT in de Kluinveenschool aan. Hier leerde men de basis van gezond koken. Tevens was er een KOOKGROEP VOOR MANNEN actief. 6 heren kookten maandelijks met elkaar en konden hun toepaste kennis vervolgens in de thuissituatie uitproberen.

Op het gebied van DIGITALISERING was er het afgelopen jaar veel beweging. Zo vond er een cursus iPad, tablet en Windows plaats en konden mensen wekelijks in een internetcafé in Wierden en Enter terecht. Ook zijn we gestart met korte workshops over actuele onderwerpen. De workshop fietsrouteplanner werd goed beoordeeld en trok een jongere doelgroep.

In 2018 was er contact met de bibliotheek over afstemming van de cursussen en pr. De Welle richt zich met name op senioren en zet in op persoonlijke begeleiding en aandacht tijdens de cursus. Het tempo wordt indien nodig aangepast aan de deelnemers.

POWER, VEERKRACHT OP LEEFTIJD is een korte, intensieve cursus bestaande uit 6 workshops waarbij balans op de verschillende levensgebieden centraal staat. Deze cursus is gericht op preventie en zingeving en is een goede aanvulling op het bestaande aanbod. Voor 2019 wordt het programma iets aangepast, waarbij we met de deelnemers nog meer de verdieping opzoeken.

Binnen De Welle bestaan verschillende SOOS- EN CREATIEVE GROEPEN die wekelijks bij elkaar komen op diverse locaties. Ontmoeting en ontspanning staan centraal, soms in combinatie met beweging. De groepen worden begeleid door vrijwilligers. De soosgroepen bedienen een oudere en veelal kwetsbare doelgroep. Het behoud van sociale contacten is dan ook een belangrijk doel waar deze groepen op inspelen.

Onder begeleiding van een vrijwillige chauffeur en gastdame kunnen 7 personen mee met de MOOI MEEGENOMEN-BUS voor een uitje in de buurt. Vrijwilligers geven aan dat de deelnemers heel tevreden zijn en er echt even ‘uit’ en ‘onder de mensen’ zijn.

Met het aanbieden van WELZIJNS­ARRANGEMENTEN probeert De Welle de drempel tot het oppakken van activiteiten te verlagen. We doen dit door middel van extra begeleiding van een professional of een vrijwilliger. Een dergelijk traject varieert van 1 consult tot maximaal 3 consulten. Vervolgens wordt er 2 keer per jaar telefonisch contact onderhouden. Landelijk staat dit ook wel bekend als Welzijn op recept. We bemerken hier positieve resultaten, echter wordt er nog onvoldoende doorverwezen naar externe partijen zoals huisartsen, thuiszorg, netwerkpartners etc.

Door middel van 1-op-1-begeleiding van of ontmoeting met een MAATJE worden mensen soms eerder een drempel over geholpen. Van een maatje krijgen mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken praktische ondersteuning, een wandeling of bezoekje.

De Welle organiseerde 4 THEMABIJEENKOMSTEN over een gezonde leefstijl /het belang van bewegen. Bij deze bijeenkomsten waren ook andere partijen betrokken. Bij de themabijeenkomst over het belang van bewegen bij dementeren hadden we een bereik van 12 personeelsleden Reggevaart (Reggedal). Tijdens de overige 3 bijeenkomsten waren in totaal 120 senioren aanwezig.

SENIOREN OP EIGEN KRACHT: door een huisbezoek wordt informatie en advies gegeven aan senioren van 75 jaar en ouder. In verband met de AVG-wetgeving (brieven vanuit de gemeente) draaide dit project in 2018 niet. De seniorenvoorlichters zijn gedeeltelijk ingezet als herintaker bij alarmering.

In samenwerking met de werkgroep en Alzheimer Nederland vonden er 4 bijeenkomsten van het ALZHEIMER­TREFPUNT in Wierden en Enter plaats

In de zomermaanden stonden er allerlei leuke ZOMERACTIVITEITEN op de agenda! We organiseerden 8 activiteiten voor senioren in de verschillende kernen. Bewegen en lunch leidde uiteindelijk tot een maandelijkse buurtlunch. De ijsco­tour was een groot succes. Maar liefst 400 senioren konden genieten van een ijsje en werden op de hoogte gesteld over het werk van De Welle. Deze activiteit was mede mogelijk dankzij ijsboerderij (Notter), ijscafe De Lutte (Enter) en sponsoring van de Lionsclub.

HET OOSTERHOES is de ontmoetingsruimte van ’t Wedervoort en is bestemd voor zowel bewoners van het Wedervoort als voor wijkbewoners. Vanaf 1 september nam De Welle het beheer over van Reggewoon. Veel tijd ging zitten in overleg met vrijwilligers, gebruikers en huurders en het reguleren van de emoties die opkwamen toen De Welle de exploitatie overnam. Deze verandering had weinig consequenties voor bewoners en is zorgvuldig gecommuniceerd door Reggewoon en De Welle. In het Oosterhoes vinden veel activiteiten plaats die over het algemeen goed worden bezocht. Naast de dagelijkse koffieochtenden is er een wekelijkse beweeggroep met fysiotherapeut, soos, samen tafelen en een maandelijkse bingo. De groep vrijwilligers maakt onderling roosters en assisteert ook in het geval huurders prijs stellen op hulp bij het koffie schenken en dergelijke. De ruimte wordt verhuurd aan organisaties voor activiteiten zoals schildercursus, kaartmiddag en voor vergaderingen. De bezettingsgraad is nog onvoldoende.

De Welle verzorgde tot en met december de begeleiding van de vrijwilligers bij DE HOLTINCK. Tevens bood ze ondersteuning bij de exploitatie. Er was een warme overdracht naar de bewonerscommissie, die deze taken overneemt. De Holtinck is geen Wijksaam-ontmoetingsruimte meer, maar richt zich met name op activiteiten voor de bewoners. Bestaande activiteiten hebben veelal voortgang gevonden. E.e.a. in nauw overleg met de woningstichting en de wijksaamcoördinator.

In samenwerking met Dirk Bulk is een cursus VALPREVENTIE opgezet. Zowel in het voorjaar als in het najaar kon men 10 weken werken aan stabiliteit, betere beweeglijkheid en het beheersen van goede valtechnieken. Er waren 20 deelnemers. De Welle heeft deelgenomen aan de Week van de Valpreventie door een dobbelfit-spel aan te bieden in de wijken.

In 2018 was er een editie van FIJN LEVEN. De editie in het najaar ging niet door in verband met onduidelijkheid over de AVG-wetgeving. Na screening en 171 retour gezonden vragenlijsten bleek dat 72% van de respondenten onder de noemer ‘vitaal’ viel. Het vervolg voor de categorie ‘vitaal’ bestond uit een uitnodiging voor een Talking Diner. 26% van de respondenten viel in de categorie ‘kans op kwetsbaar’. Deze mensen kregen de oproep om deel te nemen aan een fitheidstest. Hieraan gaven 24 mensen gehoor. Men vond het fijn een check te kunnen doen. De deelnemers ontvingen adviezen op het gebied van bewegen, ontmoeting en cursussen. Indien gewenst wordt er nog 2x per jaar telefonisch contact gezorgd. De kwaliteit van de test wordt gewaarborgd door hulp en goede samenwerking met fysiotherapeuten en verpleegkundige + geschoolde leefstijlcoach. Naar aanleiding van de screening viel 2% van de respondenten in de categorie ‘kwetsbaar’. Zij ontvingen een uitnodiging voor een huisbezoek van de Wijksaam-coördinator.

In de beweegtuin Wierden vindt wekelijks een BEWEEGMOMENT in de beweegtuin plaats. Ook in het Akkerhus (Ypelo) is een keer per 14 dagen een beweegmoment. Het doel van deze activiteit is signalering en doorverwijzing naar relevante cursussen, bewustmaking van eigen invloed op leefstijl, vitaliteit en gezondheid en uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Deze activiteit wordt beoordeeld met 8.8.

3 keer per jaar wordt het informatieblad EVEN BUURTEN / SIGNAAL verstuurd naar senioren in de gemeente Wierden en Hellendoorn. Het boekje is ingedeeld in de hoofdstukken: algemene artikelen, nieuws uit de gemeente Hellendoorn en nieuws uit de gemeente Wierden. Naast nieuws van De Welle kunnen ook andere organisaties en verenigingen een artikel plaatsen in het blad. De oplage in Wierden is 2.500 stuks. Voor de verspreiding rekenen we op zo’n 100 vrijwilligers.

Het effect van PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING is dat mensen langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen. Daarnaast worden de kosten voor de zorg beperkt. Onze diensten bepalen in belangrijke mate het gevoel van veiligheid voor de gebruiker. Voor veel mantelzorgers is het prettig om te weten dat er altijd iemand bereikbaar is mocht de nood aan de man zijn. In 2018 zijn er 318 nieuwe klanten voor PERSONENALARMERING aangesloten. We sloten 286 mensen af. In totaal gaat het over 1.258 aansluitingen. Door de komst van glasvezel en de diversiteit ten aanzien van telefoonaanbieders wordt het plaatsen steeds technischer. Daarom bieden we een diversiteit aan toestellen en is er veel aandacht voor de bijscholing van onze vrijwilligers die de plaatsing verzorgen. Dat de klanttevredenheid zo groot is, is mede te danken aan de geschoolde vrijwilligers die de apparaten plaatsen. Bij spoed kan de personenalarmering binnen 24 uur geplaatst worden. Ook bij storingen zijn de vrijwillige monteurs vaak dezelfde dag nog in staat om een euvel te verhelpen. De kosten kunnen op deze wijze laag blijven en dat is altijd in het voordeel van onze klant. De ontwikkelingen rondom personenalarmeringssystemen gaan snel! Reden voor De Welle om op dit terrein niet achterover te leunen. In 2017 is een oriëntatie gestart naar nieuwe vormen van alarmering door de inzet van sensoren in en om het huis die naar behoefte van de cliënt ingezet kunnen worden. Te denken valt aan een koolmonoxidemelder, brandalarm, valdetectie etc.

Peuterwerk

De PEUTERSPEELZALEN in Wierden en Hoge Hexel worden goed bezocht. Helaas liep het aantal kinderen medio 2018 terug en was op locatie De Boomgaard de noodzaak om in december een groep te sluiten. In totaal maakten 170 peuters gebruik van de peuterspeelzalen van De Welle gedurende het jaar. Bij Robbedoes en De Boomgaard wordt VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aangeboden. 18 peuters maakten het afgelopen jaar gebruik van deze mogelijkheid. Er zijn 3 momenten waarin het kind die geïndiceerd is voor VVE, wordt geobserveerd gebruikmakend van een observatieformulier en/of getoetst. De resultaten worden daarna besproken met de ouders.

De Welle kiest er voor om de educatieve methode Piramide te ondersteunen met het model ‘MEERVOUDIGE INTELLIGENTIES’ (MI). MI is gestoeld op ‘brain-based-
learning’. Hierdoor kan nog beter worden ingespeeld op de belevingswereld van ieder kind en hun eigen behoeftes. Dit bevordert de motivatie en het plezier van de peuters wat leidt tot het verbeteren van het leerproces. Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hoe het jonge kind leert. Het blijkt dat jonge kinderen vooral leren tijdens spel door te imiteren, ervaren, experimenteren, onderzoeken. Binnen onze organisatie hebben wij ons in verdiept en onze werkwijze en aanbod hierdoor aangepast.

Aangezien peuters leren via spel is het van belang een omgeving te creëren die de diversiteit in het spel bevordert. Door te werken met THEMA’S en deze uit te werken in de verschillende speelhoeken wordt de WOORDENSCHAT vergroot. Voorbeelden van thema’s van het afgelopen jaar zijn ‘kunst’, ‘mensen’, ‘ziek en gezond’ en ‘kleding’. Voor het thema ‘herfst’ hebben de peuters samen met hun leidsters een herfstwandeling gemaakt. Onderweg hebben ze kastanjes, eikels en bladeren verzameld om op de peuterspeelzaal mee te spelen en spelend te werken.

Er was aandacht voor het vergroten van de BETROKKENHEID VAN OUDERS EN/OF VERZORGERS. Tijdens het thema ‘kleding’ maakten de peuters zelf een ketting en kleedden zij zich mooi aan. In elke groep hielden we een modeshow voor de ouders en deze waren zeer enthousiast.

Voor het afsluiten van het schooljaar is er voor gekozen om een koffieochtend te organiseren met de ouders van de peuterspeelzalen Dikkie Dik, De Boomgaard en De Schatkist. De ouders van de peuters van Robbedoes werden uitgenodigd om mee te gaan naar Het Reins.

Ouders werden uitgenodigd om de appeltaart te proeven die was gemaakt door de kinderen in het kader van het thema ‘herfst’. Ook konden zij aansluiten bij de kerstviering.

Dit jaar heeft 1 gezin met een VVE-peuter gebruikgemaakt van het project ‘VOORLEESEXPRES’.

Sinds januari 2018 vallen de peuter­speelzalen onder de WET IKK. De belangrijkste veranderingen op de werkvloer: elke groep heeft nu 2 gediplomeerde leidsters en werkt niet meer met vrijwilligsters. Sinds de wet Ikk van kracht is heeft elke peuter een mentor. Zij is het aanspreekpunt voor ouders en zij is degene die de observaties en, indien het een VVE-kind is, het toetsen van het kind op zich neemt.

De peuterleidsters gaan de CURSUS KIJK volgen. Zij leren observeren via de KIJKmethode. KIJK! is het meest gebruikte systeem voor observatie en registratie op basisscholen en kinderopvang.

Het is een werkwijze waarmee professionals in scholen en de kinderopvang:

de ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 8 jaar in kaart brengen;

een daarop afgestemd aanbod ontwerpen;

en monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen.

Sportbuurtwerk

De SPORTMOBIEL maakte weer de nodige kilometers. In de periode van april tot en met september stond de sportmobiel elke vrijdagmiddag (zomervakantie uitgezonderd) van 15.00 – 17.00 uur afwisselend in Wierden Kruizemunthof en Enter bij het sportveld aan de Margrietlaan. In het najaar werd de sportmobiel ook in Zuidbroek Wierden ingezet. De buitenactiviteiten werden wisselend bezocht. Voor 2019 kijkt de combinatiefunctionaris sport of de invulling hetzelfde blijft of dat er kleine aanpassingen gemaakt moeten worden.

De SPORTINSTUIF ENTER kon op veel bezoekers rekenen! In de maanden januari, februari, maart / oktober, november en december bracht het sportteam op vrijdagmiddagen wekelijks een bezoekje aan sporthal de Zomp in Enter. Begin 2018 is er veel aandacht besteed aan deze activiteit. Dit resulteerde in een topdrukte in de maanden oktober, november en december. In totaal mocht het sportbuurtwerk meer dan 500 bezoekers (220 unieke bezoekers) ontvangen. De activiteiten leenden zicht bij uitstek ook regelmatig voor samenwerkingen met lokale sportverenigingen.

Op vrijdag 20 april 2018 is op sportpark Het Lageveld (SVZW) voor de vierde keer de KONINGINSSPELEN WIERDEN georganiseerd. De Koningsspelen waren bedoeld voor alle basisscholen uit de gemeente Wierden (Wierden, Enter, Rectum, Ypelo, Notter-Zuna, Hoge Hexel). In totaal deden 1.134 leerlingen mee. Naast het reguliere sport- en spelaanbod, presenteerden 5 verenigingen (Judo Almelo, TV Beukersweide, Basketbalvereniging SVZW, Rugby BigBulls en Dance Studio Janien) zich hier. De laatstgenoemde partij zorgde voor een dansopening. Vanwege de extreme weersomstandigheden besloot de organisatie na overleg met leerkrachten om het programma in te korten. Dit besluit werd door alle betrokkenen gesteund. In het najaar zijn de voorbereidingen voor de editie van 2019 weer opgestart.

Er vonden vele KENNISMAKINGSLESSEN voor het basisonderwijs plaats, waar het sportbuurtwerk veel energie in stak. Naast de werkwijze van de laatste jaren, waarbij verenigingen te gast waren op school, hebben enkele verenigingen de scholen naar hun eigen sportpark of accommodatie gehaald. Dit werd door de deelnemende scholen als heel leuk ervaren. Ook zorgden de combinatiefunctionarissen sport van De Welle ervoor dat nieuwe verenigingen een aanbod deden aan het basisonderwijs. In totaal leverden 11 sportverenigingen uit de gemeente Wierden een bijdrage aan de bewegingslessen voor het basisonderwijs (groep 3 t/m 8). De schatting is dat we met de kennismakingslessen 1.500 kinderen bereikten. De inzet voor komend jaar is het aanbod nog meer te variëren.

In samenspraak met de beleidsmedeweker sport van de gemeente Wierden is de website
WWW.ACTIVITY4KIDS.NL
geanalyseerd . Hieruit kwam naar voren gekomen dat deze website niet het gewenste resultaat oplevert. Het is niet mogelijk om deze website in eigen beheer te bewerken. Vanuit dit oogpunt keken we naar een alternatief, waarbij de nieuwe website een platform moet zijn waarop verenigingen zich kunnen presenteren. Langdurig onderzoek leidde ertoe dat sportbuurtwerk en de gemeente voortaan verder gaan met de website https://
www.sportencultuurwierden.nl. In het najaar was er de 1e aanzet om de site in te richten. In het voorjaar van 2019 dient de website officieel gelanceerd te worden.

Het afgelopen jaar is De Welle enkele keren benaderd om mee te denken met sportverenigingen. Zo werden we betrokken bij het realiseren van nieuwe beachvelden in Enter (VV Holyoke), waarvan de realisatie in het najaar heeft plaatsgevonden. Ook is er een 1e aanzet gedaan om de tennissport in Wierden (meer) samen te laten werken. Qua jeugdtennis trachtten we samenwerking te zoeken. Beide verenigingen zijn bereid om elkaar te ondersteunen bij kennismakingslessen en eventuele schooltoernooien. Vanuit SV Enter kwam een vraag binnen over jeugdproblematiek. De Welle speelde in deze situatie in samenwerking met Tactus een adviserende rol.

Vanuit het project SPORT- EN JEUGDZORG besteedden we aandacht aan het onderwerp ‘grensoverschrijdend gedrag’. Een bijeenkomst vanuit het NOC*NSF is bijgewoond door 6 verenigingen en de wethouder. Verenigingen krijgen in 2019 informatie over het vervolg.

Sportbuurtwerk Wierden heeft in samenspraak met en op aanvraag van de verenigingen, THEMA-AVONDEN georganiseerd over het onderwerp pesten/veilig sportklimaat. Inmiddels heeft 1e evaluatie plaatsgevonden. In februari 2019 staat een volgende avond op het programma.

In samenwerking met het jongerenwerk van De Welle organiseerden we tal van (SPORT)ACTIVITEITEN. In verband met de extreme hitte en de veiligheid van de deelnemers annuleerden we een aantal van deze activiteiten. Wel hebben wij ons in de wijk(en) laten zien om ijsjes uit delen. Hier spraken wij enkele ouders en kinderen die geen kennis hadden van De Welle in het algemeen en sportbuurtwerk in het bijzonder. De activiteit gaf een mooie aanleiding om hierin verandering aan te brengen. Naast geplande sportactiviteiten bood het sportbuurtwerk ondersteuning bij het bezoeken van een pretpark. Hieraan deden zo’n 50 jongeren mee.

Gedurende het kalenderjaar 2018 zijn er weer de nodige school SPORTTOERNOOIEN georganiseerd. Het basketbal toernooi van SV Raduga was weer succesvol, het beachvolleybal toernooi van Holyoke is nog nooit zo groots weg gezet. In Wierden heeft HV Kedingen i.s.m. De Welle 2 toernooien georganiseerd, het jaarlijkse handbaltoernooi was dit jaar voor zowel de groepen 8 als 4. Het toernooi voor groep 4 was zo succesvol dat er voor komend jaar wederom een toernooivorm op de agenda staat. Ook basketbalvereniging SVZW uit Wierden organiseerde sinds jaren weer een toernooi waarvoor veel belangstelling was. De coördinatie hiervan lag in handen van de buurtsportcoaches. Bij korfbalvereniging Blauw Zwart werd een mooi en sportief korfbaltoernooi gehouden. Tafeltennisvereniging Effekt’74 en de tennisverenigingen hebben het voornemen schoolsporttoernooien aan te bieden. 800 kinderen deden mee aan de toernooien in 2018.

De combinatiefunctionaris is betrokken bij het plan om een rolschaatsbaan te realiseren in de wijk Wierden Oost. Het initiatief is afkomstig van inwoners en basisschool De Morgenster. Een aantal brainstormsessies resulteerden in een plan waar de wijk zich in kan vinden. Sinds december 2018 is de combinatiefunctionaris bezig met het aanschrijven van subsidiefondsen.

Sportbuurtwerk Wierden bood ondersteuning aan het WIJKSAAM FESTIVAL door middel van een kinderdorp met sport-, spelmateriaal en springkussens. Daarnaast was er de mogelijkheid om te gamen, dit ter ere van het lanceren van het jongerenbudget in samenwerking met het jongerenwerk.

Tijdens vakantieperiodes zijn er diverse SPORT- EN SPELMOMENTEN georganiseerd, waarbij kinderen op een laagdrempelige wijze kennis konden maken met sport. Plaatselijke sportverenigingen kregen de mogelijkheid om zichzelf te presenteren.

In samenwerking met het maatschappelijk werk was De Welle betrokken bij de SOVA-TRAINING waarbij het sportbuurtwerk actieve en sportieve werkvormen bedacht. Deelnemers hebben de training als leerzaam en leuk ervaren. Ook de professionals vonden de bijdrage van De Welle nuttig.

Samen met het jongerenwerk is bij Het Laar een groot Twisterveld op een bouwzeil geschilderd. Op de laatste schooldag voor de zomervakantie mochten alle kinderen van Het Laar Twister spelen op het veld dat zij zelf maakten. Tijdens het najaar is er met basisschool Het Galjoen afgesproken om te kijken of er vanaf april 2019 invulling gegeven kan worden aan andere pauzemomenten op school.

Vrijwilligerswerk

In samenwerking met Wijksaam organiseerde De Welle 2 keer een moment waarbij aandacht was voor de vrijwilligerswaardering. Alle vrijwilligers uit de gemeente konden aansluiten bij deze brunch die zowel in Enter als in Wierden werd gehouden. Ruim 430 vrijwilligers sloten aan. .

Het aantal deelnemers van BUUV WIERDEN
daalde de 2e helft van 2018. Veel deelnemers werden opnieuw ingezet. Het project BUUV Wierden liep eind 2018 af in deze vorm. Vanaf 2019 krijgt dit digitale platform onder de noemer Prikbord een andere vorm. Een groot deel van de vragen die via BUUV Wierden binnenkwamen, kunnen we wegzetten onder Maatwerk, de servicedienst van Stichting De Welle.

Er zijn 43 vrijwilligers actief bij MAATWERK. In 2018 kwamen er ruim 300 hulpvragen binnen. In totaal is er 770 keer een dienst verricht (inclusief tuinproject). Het tuinproject is een samenwerking tussen de gemeente, GroenwerkXL en Stichting De Welle. Er worden ruim 50 tuintjes onderhouden. Er zijn 3 vrijwilligers actief die tuinonderhoud verrichten.

Bij WierdenDoet!, de vrijwilligers­vacaturebank van de gemeente Wierden, staan 280 organisaties en ruim 290 vrijwilligers ingeschreven. Het plan was opgevat om vrijwilligersorganisaties te gaan bezoeken, maar door ziekte is dit er nog niet van gekomen.

De vrijwilligers van de HOLTINCK zijn dit jaar nog ondersteund door De Welle. Vanaf januari vallen zij onder de bewonerscommissie van de Holtinck.

8 personen deden aan het project BAKBUREN mee. Dit betekent dat ook acht eenzame personen zijn bezocht en een taart mochten ontvangen. In 2019 gaan we naast het individueel ook meer groepsgewijs aan de slag: samen bakken voor een grotere doelgroep en daardoor verschillende doelgroepen samenbrengen.

Er zijn momenteel 25 cursisten (Nt2) en 18 vrijwilligers actief bij het TAALPUNT. Er staat een aantal nieuwe vrijwilligers op de wachtlijst. Deze volgen begin 2019 eerst de basistraining. In september (de week van de Alfabetisering) is er een grote PR-campagne geweest, wat resulteerde in een aantal nieuwe cursisten en vrijwilligers. Doorverwijzing van 5 cursisten naar vrijwilligerswerk via het Taalpunt.

 Jongerenwerk

Het jongerenwerk richt zich onder andere op PREVENTIEVE ACTIVITEITEN. Zo is in samenwerking met het maatschappelijk werk de SOVA training ondersteund (zie ook sportbuurtwerk). Door actieve werkvormen toe te passen hebben deelnemers de training als leerzaam en leuk ervaren.

De jongerenwerkers waren aanwezig op het houd(t) nooit op festival op het Lageveld. Door het warme weer was het erg rustig. Het festival bood in deze vorm onvoldoende voor de jeugd.

Tijdens het KEET VS. KEET TOERNOOI maakte het jongerenwerk kennis met vriendengroepen die zich ophouden in keten. Het doel van de activiteit hangt samen met het in kaart brengen van de keten in de gemeente Wierden met als latere doel alcoholpreventie bevorderen onder jongeren. 2 vriendengroepen namen deel aan het toernooi. Beide teams kwamen uit de gemeente Hellendoorn.

Een belangrijk onderdeel van het jongerenwerk is VERENIGINGSONDERSTEUNING. Een voorbeeld is het organiseren van een workshop graffiti bij de Akkerrakkers Rectum Ypelo waaraan 19 jongeren deelnamen. D.m.v. deze activiteit maakten de aanwezige jongeren laagdrempelig kennis met het jongerenwerk en zijn talenten met betrekking tot kunst ontwikkeld. Samen met de vrijwilligers van het Akkerhus zijn plannen gemaakt voor nieuwe activiteiten in januari en mei 2019. Bij Juventa is een thema-avond over pesten georganiseerd.

In het kader van ALCOHOLPREVENTIE waren 2 jongerenwerkers op Hemelvaartsdag op het Lageveld aanwezig. Jongeren veroorzaken echter amper overlast. Jongerenwerk ziet de preventieactiviteit op deze wijze niet als zinvol. In vergelijking met andere jaren is het Hemelvaartsdag 2018 wederom rustiger. Dit kan komen doordat weersomstandigheden niet gunstig waren (regen). De jeugd die aanwezig is komt voornamelijk uit andere gemeenten, 50 jongeren uit Wierden, Almelo, Borne, Rijssen gesproken.

MEIDENWERK heeft plaatsgevonden van januari t/m mei. Aan de verschillende, vaak creatieve activiteiten zijn thema`s gekoppeld, die aansluiten bij de doelgroep meiden van 10 t/m 14 jaar, zoals uiterlijk, dromen, toekomst. Tot aan de zomer liep deze activiteit goed met 10 deelnemers per keer. Vanaf juni werd het bezoekersaantal minder, geen aanmeldingen is geen activiteit.

Het jongerenwerk verzorgde 2 VOORLICHTINGEN aan groep 8 van het basisonderwijs. 7 scholen namen deel aan de voorlichting over sociale media in oktober. Tijdens de voorlichting is aandacht besteed aan het sociale-mediagebruik van de doelgroep. Daarnaast kwamen onderwerpen als nepnieuws en groepsdruk aan de orde. Het 2e deel van de voorlichting bestond uit het maken van groepsafspraken voor de WhatsApp groep van de klas. De voorlichting is de door de docenten beoordeeld als goed. De informatie was vernieuwend en de wijze van presenteren sloot aan bij de doelgroep. Aan de vuurwerkvoorlichting in december namen 10 scholen deel. De gevolgen en gevaren van vuurwerk vormden het centrale thema. Daarnaast besteedde het jongerenwerk aandacht aan het veilig omgaan met vuurwerk en de regels en afspraken die er zijn in de gemeente.

Het jongerenwerk sloot aan bij de
DEMOCRATIEDAG die de gemeente organiseerde voor 6 basisscholen (groep 7/8). Deze dag zorgde voor positieve geluiden van docenten en enthousiasme van de kinderen. De politiek gaf aan graag vervolg te geven aan Democracity aan oudere jeugd. Het jongerenwerk denkt hierin in de toekomst een rol in te kunnen spelen.

OVERLAST die werd ervaren in de wijk Wierden Oost was reden tot een koffieavond met de buurtbewoners. Ruim 65 bewoners waren aanwezig op deze avond waar politie, Wijksaam, de veiligheidscoördinator van de gemeente, directeuren van de basisscholen uit de wijk en het jongerenwerk luisterden naar de signalen van bewoners. Deze avond resulteerde in meerdere overleggen, zoals een pizza-avond met de jeugd. Er is gehoor gegeven aan de behoefte van jongeren die rondhangen op de pleinen. Uit dit overleg is de ontmoeting op de vrijdagavond ontstaan.

Het jongerenwerk is met name de tweede helft van 2018 veel OP STRAAT geweest, aangezien er veel geluiden waren over overlast bij het Wedervoort en rondom de scholen Het Galjoen, De Morgenster en De Widerode. Er is veel met jongeren gesproken en hieruit kwam een mooie samenwerking tussen de jeugd op straat en de jongerenwerkers voort. Eind 2018 is de overlast rondom de scholen aanzienlijk verminderd, met als enige uitzondering de jaarwisseling.

Het jongerenwerk woonde maandelijks het JEUGDHULPTEAM bij. Samen met jeugdconsulenten, politie, hulpverleners en maatschappelijk werk is gekeken naar de inhoud van het overleg, de frequentie van het overleg en de partners die aansluiten.

In de meivakantie is er een graffiti activiteit georganiseerd voor jongeren tussen 10 en 12 jaar. Allereerst kregen de 29 deelnemers informatie over graffiti en waarvoor het wel/niet bedoeld is. Daarna mochten ze hun eigen kunstwerk maken. De activiteit scoorde gemiddeld een 8 bij de deelnemers.

Tijdens de zomervakantie zette het jongerenwerk een 6-tal activiteiten voor jongeren vanaf 10 jaar op. In verband met de hoge temperaturen zijn de sportinstuiven afgelast. Wel deelde jongerenwerkers ijsjes uit om te zorgen voor verkoeling en een leuk gesprek. Het bezoek aan het pretpark, met jongeren uit de gemeente Hellendoorn, was een groot succes. 50 jongeren vanuit de gemeente Wierden maakten op een laagdrempelige manier kennis met het jongerenwerk van De Welle.

In de maand december brachten ruim 15 jongeren iedere vrijdagavond door in de overlegruimte aan de Dr. Beensweg. Tijdens deze avond gingen jongerenwerkers het gesprek aan met de doelgroep over onderwerpen als school, vrijetijdsbesteding en thuissituaties. Daarnaast spraken zij met de jeugd over de overlast in de wijk Wierden-Oost. Er is samen gebrainstormd over een hangplek.

Tijdens het Wijksaam festival is aandacht besteed aan de lancering van het
JONGERENBUDGET. Door middel van een game-toernooi werden jongeren naar het festival getrokken. De leeftijd lag tussen de 6 en 11 jaar. Dit is niet de primaire doelgroep waarop het jongerenwerk zich richt. In 2018 is het definitieve plan jongerenbudget afgerond en ingediend.

Door wisselingen in samenstelling van het team jongerenwerk en dringende activiteiten (rondom de scholengroep Het Galjoen, De Morgenster en De Widerode) is er weinig aandacht besteed aan het opzetten van een JONGERENADVIESGROEP. Wel vonden er regelmatig overleggen plaats met de gemeente Wierden en onderling tussen jongerenwerkers.

Basisschool Het Laar benaderde het jongerenwerk voor ondersteuning tijdens de TECHNIEKLESSEN. Jongerenwerkers namen deel aan de lessen, ondersteunden groepjes kinderen en hadden overleg met de docent over eventuele voortzetting. Vanwege tijd is besloten niet meer aan te sluiten bij de lessen, maar overkoepelend een vinger aan de pols te houden en te ondersteunen waar nodig.

Met 8 meiden brachten we een bezoek aan de dagbesteding van ZORGBOERDERIJ DE PIET. Door middel van een creatieve activiteit kwamen jongeren en senioren met elkaar in aanraking. De jonge meiden hebben mogen zien dat ook senioren nog veel kunnen betekenen voor de maatschappij. Beide doelgroepen hebben de middag als heel positief ervaren, de deelnemers waren enthousiast.

Buurtwerk

Het wijkgericht werken is onderlegger in ons aanbod. We proberen zoveel mogelijk de verbinding te leggen tussen de verschillende doelgroepen en partijen. Veel activiteiten en diensten vinden plaats in de wijken en worden afgestemd met inwoners en netwerkpartners. Denk hierbij aan activiteiten voor jong en oud in samenwerking of afstemming met scholen, thuiszorgorganisaties, ouderenverenigingen, sportorganisaties etc.

Stichting De Welle is een kernpartner van Wijksaam. We nemen actief deel aan de stuurgroep, kerngroep en de wijkteams en vormen met de wijksaamadviseurs de wijkduo’s. Voor meer informatie over Wijksaam verwijzen wij naar het verslag en de website van Wijksaam gemeente Wierden.