• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Taakgroepen

VluchtelingenWerk Nijverdal/Hellendoorn heeft momenteel 64 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn verdeeld over negen taakgroepen.

Taakgroep Thuisbegeleiding
De thuisbegeleider zorgt er voor dat de statushouders, woonachtig in de gemeente Hellendoorn, constructieve begeleiding krijgen op hun weg naar het zelfstandig functioneren binnen de Nederlandse samenleving. Deze begeleiding beslaat een breed scala aan terreinen, die kunnen liggen op maatschappelijk, financieel en/of juridisch gebied.

Taakgroep Spreekuurbegeleiding
De maatschappelijk begeleider ondersteunt tijdens de spreekuren (zie de openingstijden) statushouders bij het oplossen van vragen op het gebied van o.a. inburgering, onderwijs, inkomen, uitkeringen, belastingen, kwijtscheldingen. Voorop staat dat de statushouders zo snel mogelijk zelfstandig dit soort zaken zelf kunnen oplossen. Naast de normale spreekuren kan ook een afspraak telefonisch of per e-mail worden gemaakt.

Taakgroep Rechtsbescherming
De taakgroep rechtsbescherming biedt primair ondersteuning bij de asielprocedure van de vluchteling. Daarnaast biedt de taakgroep rechtsbescherming ook ondersteuning inzake gezinsherenigingen en de materiële/financiële rechtspositie van de vluchteling.

Taakgroep Communicatie (SCA en PR)
De taakgroep communicatie is verantwoordelijk voor de inhoud van de website, het maken en versturen van de nieuwsbrief en het geven van voorlichting op scholen en andere groepen belangstellenden. Verder houdt zij zich bezig met de interne communicatie, zodat vrijwilligers en statushouders op de hoogte blijven van het reilen en zeilen bij VluchtelingenWerk. Daarnaast richt deze taakgroep zich op de organisatie van activiteiten en de uitvoering hiervan. Hiermee wil zij een sociale cohesie bewerkstelligen, waarbij in het speciaal gedacht wordt aan culturele overeenkomsten en verschillen. Door hier aandacht aan te schenken, kan er meer verbondenheid met elkaar ontstaan en in stand gehouden worden.

Taakgroep Noodzakelijk Vervoer & opslag
De taakgroep noodzakelijk vervoer houdt zich bezig met het verzorgen van vervoer voor statushouders, die aangesloten zijn bij Stichting VluchtelingenWerk N/H, zodat de betreffende statushouder zijn verplichtingen in het kader van integratie, inburgering en andere maatschappelijke betrekkingen kan nakomen. Ook hebben wij de beschikking over een opslag voor tweedehands goederen. De goederen worden beschikbaar gesteld aan de doelgroep. Heeft u zelf goederen die u wilt doneren, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Taakgroep Taalondersteuning
Docenten van het taalondersteuningsprogramma helpen statushouders bij het beter leren van de Nederlandse taal. Aan de hand van specifiek lesmateriaal en zaken uit de praktijk worden allerlei onderwerpen besproken. Er zijn drie groepen: basis, gemiddeld en hoger. Daarnaast is er voor degene die er behoefte aan heeft, een taalcoach beschikbaar. Deze onderneemt activiteiten met de statushouder (bezoek winkel, museum, bibliotheek), spreekt alleen Nederlands en helpt zo de statushouder zich de taal sneller eigen te maken. Op deze manier wordt ook de integratie in de samenleving gestimuleerd.

Taakgroep Wet Inburgering
Vanaf 1 januari 2013 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Deze wet stelt dat de asielgerechtigde zelf verantwoordelijk is voor het behalen van de inburgering. Doorgaans moet dit binnen drie jaar gebeuren. Tot juli 2013 was de begeleiding bij de inburgering een taak van de gemeente, nu is dat een taak van VluchtelingenWerk. Een belangrijke taak, want als zij hier niet in begeleid worden, is het nog moeilijker de Nederlandse taal te leren en onze cultuur te begrijpen. Statushouders kunnen daardoor in de problemen komen. Een trajectbegeleider van VluchtelingenWerk ondersteunt en begeleidt de statushouder bij het vinden van passende scholing.

Taakgroep Tolken
Door tolken in te zetten, probeert VluchtelingenWerk de dienstverlening tussen een cliënt en de vrijwilliger of beroepskracht zo makkelijk en duidelijk mogelijk te maken.