• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Taakgroepen

De Welle Vluchtelingenwerk heeft momenteel zo’n 40 vrijwilligers, die verdeeld zijn over een aantal taakgroepen.

Taakgroep Thuisbegeleiding
De huiscoach er voor dat de statushouders, woonachtig in de gemeente Hellendoorn, constructieve begeleiding krijgen op hun weg naar het zelfstandig functioneren binnen de Nederlandse samenleving. Deze begeleiding beslaat een breed scala aan terreinen, die kunnen liggen op maatschappelijk, financieel en/of juridisch gebied.

Taakgroep Spreekuurbegeleiding
De maatschappelijk begeleider ondersteunt tijdens de spreekuren (zie de openingstijden) statushouders bij het oplossen van vragen op het gebied van o.a. inburgering, onderwijs, inkomen, uitkeringen, belastingen, kwijtscheldingen. Voorop staat dat de statushouders zo snel mogelijk zelfstandig dit soort zaken zelf kunnen oplossen. Naast de normale spreekuren kan ook een afspraak telefonisch of per e-mail worden gemaakt.

Taakgroep Rechtsbescherming
De taakgroep rechtsbescherming biedt primair ondersteuning bij de asielprocedure van de vluchteling. Daarnaast biedt de taakgroep rechtsbescherming ook ondersteuning inzake gezinsherenigingen en de materiële/financiële rechtspositie van de vluchteling. (vacant)

Taakgroep Communicatie (SCA en PR)
Middels sociaal culturele activiteiten een sociale cohesie bewerkstelligen, waarbij in het speciaal gedacht wordt aan culturele overeenkomsten en verschillen. Door hier aandacht aan te schenken, kan er meer verbondenheid met elkaar ontstaan en in stand gehouden worden. Het organiseren van activiteiten op het gebied van ontmoeting, omzien naar elkaar, recreatie, educatie en cultuurbeleving.

De taakgroep houdt zich ook t.a.v. de nieuwsbrief bezig met het informeren van statushouders, vrijwilligers en andere derden over de gang van zaken binnen De Welle Vluchtelingenwerk. (vacant)

Taakgroep Depot & Vervoer
De primaire taak is het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld een auto en daarbij als chauffeur de statushouder te begeleiden naar de plaats van bestemming. Tevens kunnen vrijwilligers van deze taakgroep als begeleider mee met een treinreis of andere vervoersmogelijkheden waarbij begeleiding wordt verlangd. Ook hebben wij de beschikking over een opslag voor tweedehands goederen. De goederen worden beschikbaar gesteld aan de doelgroep en voor inwoners in de gemeente Hellendoorn die rond moeten komen van het minimum. Heeft u zelf goederen die u wilt doneren, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Taakgroep Taalondersteuning
Docenten van het taalondersteuningsprogramma helpen statushouders bij het beter leren van de Nederlandse taal. Aan de hand van specifiek lesmateriaal en zaken uit de praktijk worden allerlei onderwerpen besproken. Er zijn drie groepen: basis, gemiddeld en hoger. Daarnaast is er voor degene die er behoefte aan heeft, een taalcoach beschikbaar. Deze onderneemt activiteiten met de statushouder (bezoek winkel, museum, bibliotheek), spreekt alleen Nederlands en helpt zo de statushouder zich de taal sneller eigen te maken. Op deze manier wordt ook de integratie in de samenleving gestimuleerd.

Taakgroep Wet Inburgering
Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Deze wet stelt dat de gemeente verantwoordelijk is dat de asielgerechtigde de inburgering haalt. Doorgaans moet dit binnen drie jaar gebeuren. Wij bieden als belangenbehartiger extra ondersteuning, want als zij hier niet in begeleid worden, is het nog moeilijker de Nederlandse taal te leren en onze cultuur te begrijpen. Statushouders kunnen daardoor in de problemen komen. Een trajectbegeleider van  De Welle Vluchtelingenwerk ondersteunt en begeleidt de statushouder hierbij.

Taakgroep Tolken
Door tolken in te zetten, probeert De Welle Vluchtelingenwerk de dienstverlening tussen een cliënt en de vrijwilliger of beroepskracht zo makkelijk en duidelijk mogelijk te maken.