• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Klachtenreglement

Klachtenreglement Peuterspeelzalen Stichting De Welle

Als ouders klachten hebben, kunnen zij die bespreken met een leidster of met de hoofdleidster. Komen zij er niet uit, dan kunnen de ouders een schriftelijke klacht indienen bij Stichting De Welle volgens de interne klachtenprocedure van de organisatie.

Als men er onderling niet uitkomt, kan een geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waarbij De Welle is aangesloten. Bij het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • De Welle niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht;
  • De ouders en De Welle het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij De Welle. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.