• Nijverdal 0548 - 638810 | Wierden 0546 - 571693

Missie en visie

Missie
Stichting De Welle is een maatschappelijke onderneming die een bijdrage levert aan het welzijn van jong en oud, waardoor meer mensen (langer) kunnen meedoen aan de samenleving.

De Welle wil hulpvragen van individuen en groepen adequaat beantwoorden, waarbij verantwoordelijkheid voor de eigen leefsituatie en vergroting van de zelfredzaamheid centraal staan.

Visie
Stichting De Welle wil er voor alle inwoners zijn, die zelfstandig wonen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ze wil dit doen vanuit lokale betrokkenheid door maximale inzet van vrijwilligers, goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers, eigen kracht van inwoners, verbindingen, innovatie en samenwerking met externe partijen.

Stichting De Welle wil een stichting zijn die een goede constructieve samenwerking heeft met de gemeenten Hellendoorn en Wierden, waarbij ze het eerste aanspreekpunt is op het gebied van welzijn. Samen met de opdrachtgevers bepalen we de doelstellingen en de activiteiten die daar aan gekoppeld zijn en waarvoor subsidie ontvangen wordt.

Stichting De Welle is een stabiele en professionele organisatie in een continu veranderende tijd. Continuïteit in kwaliteit en flexibiliteit in de bedrijfsvoering zijn hiervoor noodzakelijk. Personeel is flexibel inzetbaar, financiële risico’s worden gespreid door zowel gesubsidieerde activiteiten als commerciële activiteiten aan te bieden, processen worden verbeterd. De cultuur is: ‘continu verbeteren’.

Kernwaarden:
Lokale betrokkenheid
We weten wat er leeft in de gemeenten en bij de inwoners. We hebben een sterke signalerende functie doordat we weten wat er achter de voordeur en in de
wijken leeft. Lokaal zichtbaar zijn schept een band van vertrouwen en zorgt voor een goede samenwerking.

Eigen kracht van inwoners
Bij alle vraagstukken wordt eerst gekeken of we eigen kracht van inwoners kunnen versterken. Eigen kracht gaat over zelf de regie houden. Hoe kan het sociale
netwerk ingezet worden om oplossingen te bedenken. Wij faciliteren dit door de inzet van vrijwilligers en professionals op diverse terreinen.

Verbinding met partners en de gemeenten
Wij geloven in de kracht van verbinden. We willen samenwerken met bedrijven en organisaties in de gemeenten om het sociaal ondernemen innovatief vorm te geven. Samen sociale en maatschappelijke vraagstukken oplossen is een manier om het welzijn in de gemeenten op een hoog niveau te houden.

Onze Succes Bepalende Factoren zijn:
– Inzet van betrokken vrijwilligers
– Professionele en bevlogen medewerkers
– Lokale aanwezigheid en signalering
– Flexibiliteit

Thema’s waar wij expert in zijn:
– Vrijwilligerswerk
– Eenzaamheid
– Sociale innovatiekracht
– Sociale netwerken, verbindingen met diverse externe partners